Krupna deverika i sitan šaran

pisac Pecanje štekom na jezeru Šelevrenac
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2015

Ka­ko su re­ke na ko­ji­ma naj­če­šće pe­cam (Du­nav, Sa­va i Ti­sa) pr­vih da­na av­gu­sta bi­le vi­so­ke, mut­ne i u da­ljem na­do­la­sku, kao da je po­če­tak pro­le­ća a ne sre­di­na le­ta, re­šio sam da odem na ne­ko je­ze­ro. Iz­bor je pao na ve­štač­ku aku­mu­la­ci­ju Še­le­vre­nac, ko­ja se na­la­zi ne­da­le­ko od se­la Ma­ra­dik, na ne­kih 55 ki­lo­me­ta­ra od Be­o­gra­da i tri­de­se­tak od No­vog Sa­da. Put do je­ze­ra je do­bar, a čim se na vo­du stig­ne, vi­di se da je­ze­rom, ko­je ni­je u sa­sta­vu RP Sr­bi­ja – Voj­vo­di­na, ga­zdu­je pri­vat­na fir­ma ko­ja ozbilj­no pri­stu­pa tom po­slu. Još po­čet­kom 2008. MK gru­pa je ku­po­vi­nom ve­li­ke po­vr­ši­ne ze­mlji­šta u ovom kra­ju do­šla i u po­sed je­ze­ra, ko­je je po­sled­njih go­di­na po­ste­pe­no ure­đi­va­no. Da­nas se na nje­mu na­la­ze dva no­va mo­stića i re­sto­ran, a oba­la je pri­stu­pač­na, besprekorno čista i ure­đe­na, sa mno­štvom me­sta za pe­ca­nje, do ko­jih lju­ba­zni ri­bo­ču­va­ri u slu­ča­ju po­tre­be  čam­cem pre­vo­ze ri­bo­lov­ce.

../../Content/blogPhotos/Untitfhjfefeled.jpg

Od ko­le­ga ko­je su ov­de do­la­zi­le po­sled­njih se­zo­na sa­znao sam da je je­ze­ro bo­ga­to sko­ro svim vr­sta­ma ri­be, a ja sam od­lu­čio da pro­bam da ci­lja­no pe­cam de­ve­ri­ku po­što sam čuo da ima i krup­ni­jih ko­ma­da. Ka­ko sam hteo da lo­vim na štek i ta­ko ujed­no i tre­ni­ram za pred­sto­je­ća tak­mi­če­nja, po­me­šao sam Tu­ber­ti­ni hra­nu Gold Me­dal Brown i Van den Eynde Tur­bo Clas­sic. Is­ku­sni ri­bo­lov­ci, po­go­to­vo tak­mi­ča­ri, zna­ju da u ve­ći­ni slu­ča­je­va ni­je pre­po­ruč­lji­vo me­ša­ti hra­ne raz­li­či­tih pro­iz­vo­đa­ča, za­to što kom­po­nen­te ko­je oni ko­ri­ste u pro­iz­vod­nji pri­ma­ma ni­su iste ni­ti su uvek kom­pa­ti­bil­ne, pa mo­že do­ći do ne­sla­ga­nja ko­je ne sa­mo da ne pri­vla­či ri­bu, već je po­ne­kad i od­bi­ja. U slu­ča­ju go­re­po­me­nu­tih hra­na to ne va­ži, jer su Van den Eynde i Tu­ber­ti­ni se­strin­ske fir­me, ko­je ko­ri­ste iste sa­stoj­ke, pa mno­gi ita­li­jan­ski tak­mi­ča­ri u ve­ći­ni slu­ča­je­va za pe­ca­nje de­ve­ri­ke upo­tre­blja­vaju baš tu kom­bi­na­ci­ju. 

../../Content/blogPhotos/IMG_20140803_121053.jpg

KA­DA SAM HRA­NU DO­VOLJ­NO na­vla­žio, do­dao sam la­ku ze­mlju (što se ka­sni­je pokazalo po­gre­šnim jer ima do­sta ke­de­ra, ali sam to vr­lo br­zo po­pra­vio), za­tim po­la li­tra za­le­đe­nih cr­vi­ća, te 200 g še­ćer­ca, ko­ji sam pret­hod­no pro­vu­kao kroz krup­no si­to. Na po­čet­ku sam ba­cio 7-8 ku­gli ve­li­či­ne po­mo­ran­dže na 12 m, a na pun štap (13 m) kup-ki­tom (»šo­ljom« ko­ja se pri­čvr­šću­je na vrh jed­nog od top-se­to­va i slu­ži za naj­pre­ci­zni­je mo­gu­će pri­hra­nji­va­nje – prim. ur.) »is­te­rao« sam še­će­rac i ži­ve cr­vi­će. Na taj na­čin po­ku­šao sam da odvo­jim krup­nu ri­bu od sit­ne, što se to­kom pe­ca­nja is­po­sta­vi­lo kao do­bra za­mi­sao. 

../../Content/blogPhotos/IMG_0439.jpg

Na po­čet­ku sam se opre­de­lio za fi­ne si­ste­me, pra­vlje­ne baš za de­ve­ri­ku, sa ose­tlji­vim plov­ci­ma no­si­vo­sti 1-1,5 g, ali sam vr­lo br­zo od­u­stao od to­ga, jer su ka­u­gle­ri agre­siv­no uzi­ma­li sve mam­ce u gor­njim i sred­njim slo­je­vi­ma vo­de. Pro­me­nio sam za­to si­ste­me, sta­vlja­ju­ći te­že plov­ke, no­si­vo­sti čak 3 g, i tek sam sa nji­ma nesme­ta­no spu­štao na­mam­če­nu udi­cu na du­bi­nu od 5 m. 

../../Content/blogPhotos/IMG_0432.jpg

DA BIH IZ­BE­GAO KA­U­GLE­RE, u pri­ma­mu sam do­dao te­šku ze­mlju, ko­ja se ina­če ko­ri­sti na re­ka­ma ili za pla­si­ra­nje ma­ma­ca, pa sam mo­gao da pra­vim ku­gle ta­ko da u pro­pa­da­nju ne osta­vlja­ju trag, ko­ji naj­vi­še i pri­vla­či do­sad­ne ke­de­re. Po­sle još ne­ko­li­ko »is­te­ra­nih« ku­po­va še­ćer­ca i cr­vi­ća, imao sam pr­vi kon­kret­ni­ji tr­zaj, a na mo­je iz­ne­na­đe­nje to ni­je bi­la ne­ka od vrsta be­le ri­be, već ša­ran od 1,5-2 kg. Tan­ka gu­mi­ca, preč­ni­ka 0,9 mm, naj­lon od sa­mo 0,10 mm i ma­la udi­ca iz­dr­ža­li su na­le­te bor­be­ne ri­be, ali je za­ma­ra­nje po­tra­ja­lo pre­ko 15 mi­nu­ta.

Ne­du­go za­tim imao sam još jed­nog ša­ra­na, a on­da su po­če­le da se ja­vlja­ju de­ve­ri­ke. Te­ži­na jedinki ko­je smo dru­gar i ja lo­vi­li iz­no­si­la je od 400 g do 1,3 kg, a sko­ro sva­ku smo do­bi­li na dru­ga­či­ji ma­mac. Na­i­me, ta­man ka­da bi­smo po­mi­sli­li da smo pro­na­šli ono što se deverici svi­đa, ona se na to vi­še ne bi ja­vlja­la, a uze­la bi ne­što dru­go. Kom­bi­no­va­li smo še­će­rac, cr­vi­će i gli­stu u ra­znim va­ri­jan­ta­ma, a naj­vi­še ri­ba do­bi­li smo na jed­no zr­no še­cer­ca i dva-tri cr­vi­ća, te na gli­stu. Ri­ba je do­bro re­a­go­va­la na hra­nu, što smo vi­de­li i po uče­sta­lim tr­za­ji­ma po­sle sva­ke ba­če­ne ku­gle ili is­te­ra­nog ku­pa i po to­me što su ri­be ko­je smo do­bi­ja­li ima­le pu­na usta hra­ne. 

../../Content/blogPhotos/20140803_170328.jpg

KLA­SIČ­NI SI­STE­MI ZA DE­VE­RI­KU sa olo­vi­ma ras­po­re­đe­nim duž naj­lo­na ta­ko da ma­mac spo­ro to­ne ovog pu­ta ni­su bi­li de­lo­tvor­ni za­to što je ke­der uzi­mao sve što je la­ga­no pro­pa­da­lo, pa smo pe­ca­li na si­ste­me sa jed­nom su­zom i sa­mo par sit­nih dra­mli­ja od­mah iz­nad pred­ve­za du­gog 40 cm. On je sko­ro ceo bio na dnu, što mi je i ra­ni­je na slič­nim je­ze­ri­ma da­va­lo do­bre re­zul­ta­te u lo­vu krup­nih de­ve­ri­ka (zato sam pred po­če­tak pe­ca­nja, pri­li­kom son­di­ra­nja dna, son­du za­ka­čio za olov­nu su­zu, a ne za udi­cu, kao što se obič­no ra­di). 

../../Content/blogPhotos/20140803_114008.jpg

Glav­ni naj­lon preč­ni­ka 0,12 mm i pred­vez de­blji­ne 0,10 mm su se po­ka­za­li kao op­ti­mal­ni, a po­sle ne­ko­li­ko pro­me­nje­nih mo­de­la udi­ca za­dr­žao sam se na Col­mic N500, veličina12, 14 i 16. I ve­o­ma krup­ne de­ve­ri­ke su bi­le iz­ra­zi­to oba­zri­ve, pa su ma­mac uzi­ma­le ve­o­ma opre­zno, sa­svim bla­go iz­di­žu­ći plo­vak. Da bih pri­me­tio ta­kva ne­žna uzi­ma­nja, mo­rao sam da »uda­vim« go­to­vo ceo plo­vak, tj. da ga po­to­pim ta­ko da iz vo­de vi­ri sa­mo ma­li deo an­te­ne.

Sve u sve­mu, is­po­sta­vi­lo se da je je­ze­ro Še­le­vre­nac za­i­sta bo­ga­to ri­bom, ka­ko su mi ko­le­ge i re­kle, te da uz ma­lo tru­da na nje­mu mo­že da se ostva­ri do­bar ulov. 

nazad