Larva na dnu

pisac Pecanje deverike na Gružanskom jezeru
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac April 2016

Gru­žan­sko je­ze­ro, ko­je se na­la­zi na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Knić, jed­na je od omi­lje­nih vo­da ri­bo­lo­va­ca iz Kra­gu­jev­ca, Kra­lje­va, Čač­ka i Gor­njeg Mi­la­nov­ca, ali na nje­ga do­la­ze i mno­gi lju­bi­te­lji pe­ca­nja iz uda­lje­ni­jih me­sta Sr­bi­je, pa i mi iz Be­o­gra­da če­sto uži­va­mo u ča­ri­ma ove ve­li­ke i le­pe aku­mu­la­ci­je, ko­ju s raz­lo­gom zo­vu šu­ma­dij­skim mo­rem. Ta­ko je bi­lo i po­sled­njih ne­de­lja, a iz­bor nam je bio dvo­stru­ko olak­šan. S jed­ne stra­ne, kao i obič­no kra­jem zi­me i po­čet­kom pro­le­ća, mno­ge re­ke bi­le su vi­so­ke i ri­ba na nji­ma ni­je do­bro ra­di­la, a s dru­ge, KSR Šu­ma­di­ja, za ko­ji se tak­mi­čim, bi­će ove go­di­ne do­ma­ćin ne­ko­li­ko ve­li­kih tak­mi­če­nja u lo­vu ri­be na plo­vak i fi­der, pa smo mo­ji klup­ski dru­go­vi i ja re­ši­li da na po­čet­ku se­zo­ne što če­šće pe­ca­mo na Kni­ću (ka­ko ovo je­ze­ro mno­gi zo­vu), da bi­smo se što bo­lje pri­pre­mi­li za pred­sto­je­će iza­zo­ve.

../../Content/blogPhotos/20160319_132517(0).jpg

NE­KO­LI­KO DA­NA PRE TAK­MI­ČE­NJA, sa dru­ga­ri­ma iz klu­ba sam se za­pu­tio na je­ze­ro ne bi­smo li ma­lo tre­ni­ra­li, ali ka­ko smo oka­sni­li na vo­du, po­pu­lar­na tak­mi­čar­ska sta­za bi­la je za­u­ze­ta,  te smo re­ši­li da pe­ca­mo ne­gde gde ni­je bi­lo ri­bo­lo­va­ca. Čim smo na­šli me­sto, ra­spre­mio sam štek od 13 me­ta­ra, dok je moj kolega De­jan Ra­jić otvo­rio i štek iste du­ži­ne i bo­lo­njez. Ali ve­tar je du­vao sve ja­če i vi­de­lo se da ne­će bi­ti la­ko lo­vi­ti ni jed­nom ni dru­gom teh­ni­kom. Br­zo smo se ba­ci­li na pri­pre­ma­nje pri­hra­ne, a ovog pu­ta smo se od­lu­či­li za Ma­gic Ba­it Spe­cial, pri­ma­mu do­ma­ćeg pro­iz­vo­đa­ča Sport­fis­her, ko­je smo po­me­ša­li sa la­kom ze­mljom u raz­me­ri 1:1.

../../Content/blogPhotos/20160319_170817.jpg

Po­sle pro­se­ja­va­nja sme­si smo do­da­li ma­lo za­le­đe­nih be­lih cr­va i ži­vih pin­ki­ja. For­mi­ra­li smo za­tim ku­gle ve­li­či­ne po­mo­ran­dže i pla­si­ra­li ih na ne­kih 12,5 m od oba­le (oko po­la me­tra ispred vr­hova šta­po­va).

Za štek smo obo­ji­ca ko­ri­sti­li ve­o­ma fi­ni pri­bor, a ima­li smo mno­go po­te­ško­ća da plov­ke no­si­vo­sti od 0,8 g do 1,25 g dr­ži­mo u me­stu, po ve­tru ko­ji je po­vre­me­no du­vao oluj­nom ja­či­nom.  Si­stem sam na­pra­vio na osnov­nom naj­lo­nu Col­mic RBS pro­me­ra 0,10 mm, i to sa dve gru­pa­ci­je olo­va. Do sa­me om­če na kra­ju mo­no­fila sta­vio sam tri sit­ne dra­mli­je Col­mic ve­li­či­ne 11, dok sam dva­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra iz­nad na­pra­vio ve­ći niz, sa ne­što krup­ni­jim sač­ma­ma. Ta­kav si­stem omo­gu­ća­va da ma­mac ve­o­ma pri­rod­no to­ne, pa ga de­ve­ri­ka če­sto po­ku­pi i pre ne­go što stig­ne na dno. Udi­ca mi je ovog pu­ta bi­la Tu­ber­ti­ni Se­rie 2 u ve­li­či­ni 18, a gu­mi­ca u vr­hu šta­pa bi­la je mar­ke Middy, preč­ni­ka 0,75 mm. De­ki je na bo­lo­njez mo­rao da sta­vi plo­vak od čak 10 g, ali mu ni to ni­je po­mo­glo da pe­ca ka­ko je že­leo pri ve­o­ma ja­kom ve­tru.

../../Content/blogPhotos/20160319_165948.jpg

DE­VE­RI­KA JE RE­A­GO­VA­LA na pri­ma­mu, pa smo ko­ri­sti­li tre­nut­ke kad bi ve­tar osla­bio i ta­da bi­smo go­to­vo uvek uspe­va­li da na br­zi­nu uhva­ti­mo po ne­ko­li­ko ko­ma­da, dok je po ta­la­si­ma bi­lo te­ško utvr­di­ti ka­da ri­ba tr­za, jer je ve­o­ma oba­zri­vo uzi­ma­la ma­mac. Ina­če, iz­me­nja­li smo sve mam­ce ko­je smo po­ne­li, ali se po ko zna ko­ji put po­ka­za­lo da je na ovom je­ze­ru lar­va ko­mar­ca i da­lje naj­bo­lji iz­bor za be­lu ri­bu pro­seč­ne te­ži­ne oko 150 g, ka­kva se ja­vlja­la. Ni­je, me­đu­tim, sve bi­lo po pra­vi­li­ma – na­i­me, go­di­na­ma pe­ca­ju­ći na ovom je­ze­ru, pri­me­tio sam da se ri­ba po­sle iz­ve­snog pe­ri­o­da do­hra­nji­va­nja po­dig­ne i po me­tar iz­nad dna, pa ta­da tre­ba po­di­ći ma­mac. No ovog pu­ta to ni­je bio slu­čaj: bu­kval­no sve ri­be uzele su zalogaj ponuđen na samom dnu. 

../../Content/blogPhotos/20160319_165618.jpg

Za ne­ko­li­ko sa­ti ri­bo­lo­va, upr­kos pro­ble­mi­ma ko­je nam je ve­tar pra­vio, ostva­ri­li smo lep ulov, što go­vo­ri da je ovo je­ze­ro i da­lje ve­o­ma bo­ga­to ri­bom (to se po­tvr­di­lo i ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je, ka­da smo na klup­skom tak­mi­če­nju ima­li iz­van­re­dan pro­sek od čak 9 kg po ri­bo­lov­cu za če­ti­ri sa­ta pe­ca­nja!). Ali ve­o­ma bri­ne sve ve­ći broj kri­vo­lo­va­ca ko­ji ri­bu iz­lo­vlja­va­ju mre­ža­ma, pa pozivamo sa­ve­sne ri­bo­lov­ce da pri­ja­ve sva­ki slu­čaj ri­bo­kra­đe ko­ji pri­me­te ka­ko bi­smo uti­ca­li na nad­le­žne da po­ra­de na nje­nom su­zbi­ja­nju, jer je to je­di­ni na­čin da i mi na­red­nih go­di­na, a i na­ši na­sled­ni­ci ka­sni­je, mo­že­mo da uži­va­mo u pe­ca­nju na Gru­žan­skom je­ze­ru ona­ko ka­ko je to ra­ni­je bi­lo mo­gu­će.

../../Content/blogPhotos/20160319_164650.jpg

To­kom pe­ca­nja opi­sa­nog na ovim stra­na­ma ko­ri­stio sam plov­ke Sport­fis­her i one ko­je je na­pra­vio ne­dav­no pre­mi­nu­li Zo­ran Zo­ki Mi­lo­še­vić iz Va­lje­va. On je svo­je plov­ke pra­vio sa ve­li­kom lju­ba­vlju, zna­njem i ume­ćem, pa ih je ko­ri­stio ve­li­ki broj na­ših tak­mi­ča­ra. Ja  sam re­šio da one ko­je imam u ko­lek­ci­ji po­sle ovog pe­ca­nja ski­nem sa si­ste­ma i sa­ču­vam za uspo­me­nu na sjaj­nog ri­bo­lov­ca i ve­li­kog dru­ga­ra.

 

../../Content/blogPhotos/20160319_132058.jpg
nazad