Na hrani i dalje od nje

pisac Pecanje skobalja i plotice na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac April 2016

Ne­ko­li­ko da­na pre po­čet­ka lo­vo­sta­ja na sko­ba­lja i plo­ti­cu, moj ko­le­ga Ne­ma­nja Ar­ga­ki­jev i ja kre­nu­li smo na Dri­nu kod Ma­log Zvor­ni­ka sa že­ljom da se na te­re­nu ko­ji obo­ji­ca vo­li­mo »is­pi­še­mo« pred za­bra­nu. Na reci smo za­te­kli vo­do­staj znat­no  ve­ći ne­go što smo se na­da­li. Me­sti­ma na ko­ji­ma smo ra­ni­je pe­ca­li ni­je bi­lo mo­gu­će ni pri­ći, pa smo re­ši­li da po­tra­ži­mo ne­ka no­va. Son­di­ra­ju­ći te­ren na­šli smo zonu u kojoj vo­da po­sle ve­li­kog br­za­ka ma­lo uspo­ra­va ali opet te­če do­volj­nom br­zi­nom da ima smisla na­da­ti se sko­ba­lju.

Dri­na je ve­ćim de­lom to­ka ve­o­ma br­za i sna­žna, pa je u ve­ći­ni slu­ča­je­va po­treb­na ve­li­ka ko­li­či­na pri­ma­me. Ovo­ga pu­ta po­me­ša­li smo domaću primamu Ma­gic Ba­it Su­per Ri­ver i on­da tu sme­su otežali sa te­škom ze­mljom, u sra­zme­ri 1:1. Kad je tok brz, kao na Dri­ni, u pri­ma­mu do­da­je­mo ne­što vi­še vo­de ne­go ina­če, ali ne pre­vi­še, ka­ko bi­smo mo­gli da for­mi­ra­mo vr­lo čvr­ste ku­gle, ko­je rečna stru­ja ne mo­že br­zo da ras­tu­ri, već ih po­ste­pe­no spi­ra i na taj na­čin du­že za­dr­ža­va ri­bu na hra­nje­nom me­stu. 

../../Content/blogPhotos/20160406_165700.jpg

U pri­ma­mu sam do­dao keks sa uku­som i mi­ri­som si­ra i na­rav­no cr­ve, ali u ne­ve­li­koj ko­li­či­ni, ka­ko nam ne bi raz­bi­ja­li ku­gle. Njih sam pak na­pra­vio de­se­tak, te sam ih ba­cio na približno dva­de­se­t me­ta­ra od oba­le, a sa­mo de­se­tak me­ta­ra od tač­ke do ko­je smo za­ga­zi­li u vo­du, na­da­ju­ći se da su vi­sok vo­do­staj i ja­ka stru­ja na­bi­li ri­bu u oba­lu. 

../../Content/blogPhotos/12969381_10209244632775717_1575039802_n.jpg

VRE­ME JE PRO­LA­ZI­LO, ali uprkos obil­noj pri­ma­mi ri­ba se ni­je ja­vlja­la. Pod­ne se bli­ži­lo a upe­cao sam sa­mo jed­nog za Dri­nu sit­ni­jeg sko­ba­lja, od 400-500 g. Pri­me­tio sam, me­đu­tim, da se ri­ba iz­ba­cu­je de­se­tak me­ta­ra da­lje od li­ni­je ko­jom smo »vo­zi­li« plov­ke. Re­ši­li smo za­to da iza­đe­mo da­lje, pa smo na­hra­ni­li no­vu li­ni­ju, u zo­ni iz­ba­ci­va­nja ri­be, i po­če­li sve iz­no­va. To se br­zo is­pla­ti­lo, jer sam već po­sle tri­de­se­tak mi­nu­ta uhva­tio pr­vog sko­ba­lja, te­škog oko 700 g, ko­ji nam je ulio na­du da pe­ca­nje ipak ne­će bi­ti ne­u­spe­šno, iako je već bilo pro­šlo po­la da­na. 

../../Content/blogPhotos/12969291_10209244633175727_138679228_n.jpg

Ka­da smo »upu­ca­li« du­bi­nu ta­ko da olov­na su­za bu­de tek ne­ki cen­ti­me­tar iz­nad dna, a da se pred­vez od tri­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra le­lu­ja tik uz njega, ja­vlja­nje ri­be postalo je sve učestalije. Bi­la je, istina, ve­o­ma opre­zna, pa se de­ša­va­lo da sa­mo gur­ne udi­cu na­mam­če­nu sa dva-tri cr­vi­ća i da uda­ri­mo kon­tru u pra­zno, ali smo moj ime­njak i ja ipak po­če­li da na­iz­me­nič­no hva­ta­mo le­pe sko­ba­lje, te­ške od 600 g do 1,3 kg, go­to­vo sve na me­stu gde su pa­da­le ku­gle od pri­ma­me i cr­va, ko­je smo ve­o­ma če­sto ba­ca­li.

Pri­me­tiv­ši da nam ri­ba uzi­ma ma­mac baš na hra­ni, ret­ko smo pu­šta­li da se plo­vak spu­sti do kra­ja me­sta, ali u jed­nom mo­men­tu smo shva­ti­li da je to bi­la gre­ška. Na­i­me, Ar­ga­ki­jev je uhva­tio le­pu plo­ti­cu čak 30 me­ta­ra is­pod hra­ne, na­kon če­ga smo do­bi­li za­re­dom još ne­ko­li­ko ri­ba te vr­ste na istom me­stu. Za­klju­či­li smo da se de­sno od nas du­bi­na sma­nju­je i da se tu za­dr­ža­va pri­ma­ma, te da se po­red gru­pe ri­ba na sa­moj hra­ni, ni­že na­la­zi dru­ga, dok se vo­žnja iz­me­đu te dve po­zi­ci­je is­po­sta­vi­la kao pra­zan hod.

../../Content/blogPhotos/12957362_10209244636135801_1630814475_n.jpg

I OVOG PU­TA PO­KA­ZA­LO SE da Dri­na zna da na­gra­di upor­ne, pa smo se za ne­ko­li­ko sa­ti od trenutka kad smo pro­me­ni­li zo­nu hra­nje­nja le­po na­pe­ca­li. Na­kon sli­ka­nja sa ulo­vom vra­ti­li smo svu ri­bu u vo­du i oti­šli za­do­volj­ni ku­ći, osta­vlja­ju­ći sko­ba­lja i plo­ti­cu da se pre­pu­ste svom ri­tu­a­lu pro­du­že­nja vr­ste dok mi sa ne­str­plje­njem iš­če­ku­je­mo po­nov­ni do­la­zak na na­šu naj­ve­ću i naj­lep­šu pla­nin­sku re­ku.

../../Content/blogPhotos/12939512_10209244632295705_1340814237_n.jpg

Ri­bo­lo­vci na Dri­ni ve­či­to se spo­re oko to­ga da li je bo­lje ko­ri­sti­ti ne­ki du­ži meč štap ili bo­lo­njez, pa smo nas dvo­ji­ca re­ši­li da ovog pu­ta pe­ca­mo na oba. Tu­ber­ti­ni Le­vel 7705 CC od 5 m, te­ži­ne ba­ca­nja 30 g, po­ka­zao se od­lič­no u bor­bi sa drin­skim sko­ba­lji­ma i plo­ti­ca­ma, ali za njim ni­ma­lo ni­je za­o­sta­jao Tu­ber­ti­ni Match od 4,5 m, t.b. 25 g, »strong« ak­ci­je, ko­ji sam ku­pio kao blank, pa sam ga kom­ple­t­i­rao Fu­ji opre­mom i na­me­nio baš za ova­kva pe­ca­nja. Kao osnov­ni naj­lon ko­ri­sti­li smo Tu­ber­ti­ni Top Sco­rer i Col­mic All Ro­und pro­me­ra 0,16 mm, a kao pred­vez Col­mic RBS preč­ni­ka 0,12 mm. 

../../Content/blogPhotos/12939115_10209244636255804_1207455566_n.jpg

Pro Fis­hing plov­ci dobro su od­ra­di­li po­sao, te su se i na pre­li­vu ko­ji se na­la­zio de­sno od nas po­na­ša­li ve­o­ma sta­bil­no, što je bi­lo bit­no kod de­tek­ci­je sva­kog tr­za­ja. Zbog spe­ci­fič­nog ob­li­ka usta sko­ba­lja, ri­bo­lov­ci ko­ji ga cilj­no pe­ca­ju eks­pe­ri­men­ti­šu do­sta sa ob­li­kom udi­ca, ali me­ni se naj­bo­lje po­ka­zao onaj (uslov­no re­če­no) stan­dard­ni, pa smo se obo­ji­ca odlučili za ta­kve mo­de­le – Col­mic N900 i N100, ve­li­či­na 12 i 14, sa ko­jih da go­to­vo ni­smo ima­li spa­da­nja ri­be. Si­stem, uobi­ča­je­n za re­ku, sastojao se od su­ze te­ške onoliko ko­li­ko iznosi no­si­vost plov­ka i du­ple Col­mic vr­ti­li­ce ve­li­či­ne 22 (či­ji je za­da­tak da na mi­ni­mum sve­de uvr­ta­nje naj­lo­na). Po po­tre­bi smo do­da­va­li pone­ku sit­nu dra­mli­ju ka­ko bismo plo­vak što vi­še »uda­vi­li«, sko­ro do po­la an­te­ne, i ka­ko bi s vre­me­na na vre­me mo­gli ma­lo da ga uspo­ri­mo na me­sti­ma gde oče­ku­je­mo tr­zaj, a da mu pri tom te­lo ne iz­vi­ri iz vo­de. 

nazad