Lift na maloj zaravni

pisac Pecanje krupne deverike i bodorke na jezeru Pavlovci
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2016

U po­tra­zi za vo­dom ko­ja mi ni­je da­le­ko od ku­će i za ko­ju mo­gu br­zo da se spre­mim, opre­de­lio sam se, na pre­po­ru­ku pri­ja­te­lja, za je­ze­ro Pa­vlov­ci kod Ru­me. Iako od Be­o­gra­da do te aku­mu­la­ci­je ima oko 60 km, bu­du­ći da se naj­ve­ći deo ide auto-pu­tem Be­o­grad – Za­greb, sti­gli smo za sa­mo tri­de­se­tak mi­nu­ta. Za­tekli smo pre­le­po je­ze­ro ure­đe­nih oba­la i sa do­brim pri­la­zom, a mir­nu po­vr­ši­nu vo­de pa­ra­la su pe­ra­ja krup­nih ri­ba (ve­ro­vat­no ša­ra­na i to­sto­lo­bi­ka).

Ovo­ga pu­ta re­šio sam da pe­cam tzv. pu­nim šte­kom (od 13 m), jer sam pro­ce­nio da bi na toj da­lji­ni tre­ba­lo da bu­de kraj na­su­tog ka­me­na, od ko­ga je na­pra­vlje­na bra­na. Br­zo sam ra­spre­mio pri­bor i pri­stu­pio de­talj­nom son­di­ra­nju dna, ko­je je po­ka­zalo da mi je  pro­ce­na bi­la lo­ša. I na 13 m dno je pot­pu­no pod ka­me­nom, pa sam do­sta vre­me­na po­tro­šio po­ku­ša­va­ju­ći da son­dom na­pi­pam bar ne­ki ma­nji čisti pla­to, ka­ko mi pri­ma­ma i mam­ci ne bi za­vr­ši­li iz­me­đu ka­me­nja. Ne­ko­li­ko me­ta­ra u stra­nu na­šao sam ru­pu iz­me­đu ka­me­nja ne ši­ru od jed­nog me­tra, pa u nje­nom prav­cu po­sta­vljam svo­ju plat­for­mu. 

../../Content/blogPhotos/20160807_160129.jpg

OD­LU­ČIO SAM SE ZA PRO­VE­RE­NU Van den Eynde Tur­bo Clas­sic pri­ma­mu i po­me­šao je sa 4 kg la­ke ze­mlje, a u vo­du ko­jom sam vla­žio hra­nu si­pao sam  1 dl teč­nog Van den Eynde adi­ti­va Bra­sem, ko­ji do­dat­no po­ja­ča­va aro­mu sme­se. Na kra­ju sam uba­cio i 0,5 l za­le­đe­nih cr­va, ša­ku ži­vih cr­va i kon­zer­vu še­ćer­ca, te na­pra­vio ku­gle ve­li­či­ne po­mo­ran­dže za po­čet­no hra­nje­nje.

Iz ku­ti­je sam iz­va­dio ne­ko­li­ko si­ste­ma sa plov­ci­ma Col­mic no­si­vo­sti od 1 do 2 g, pro­ce­nju­ju­ći da će bi­ti do­bri za du­bi­nu od oko če­ti­ri me­tra, ko­li­ko je bi­lo na me­stu ko­je sam oda­brao. Si­ste­me sam na­pra­vio ta­ko da olo­va bu­du po­de­lje­na u dve gru­pa­ci­je. Ve­ću je či­ni­lo vi­še od tu­ce­ta sit­nih dra­mli­ja, a ma­nju dve ili tri naj­ma­nje olo­vi­ce, po­sta­vlje­ne na  tri­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra od glav­ne gru­pa­ci­je, do sa­mog pred­ve­za. Ta­kav ras­po­red po­ka­zao se kao naj­bo­lji za pe­ca­nje de­ve­ri­ke, ko­ja če­sto uzi­ma ma­mac u pro­pa­da­nju. Za osnov­ni naj­lon ko­ri­stio sam Col­mic RBS od 0,125 mm, dok su na kra­ju 25 cm du­gog pred­ve­za od mo­no­fi­la Col­mic Stre­am pro­me­ra 0,10 mm bi­le udi­ce Col­mic N957 ve­li­či­ne 16 ili Ga­ma­kat­su 1310 u ve­li­či­ni 15. 

../../Content/blogPhotos/20160723_170145.jpg

OD­MAH PO­SLE PO­ČET­NOG hra­nje­nja vi­deo sam da ću ima­ti do­sta pro­ble­ma sa do­sad­nim ka­u­gle­ri­ma, ko­ji ni­su do­pu­šta­li da ma­mac pro­pad­ne do dna. Bi­lo ih je u svim slo­je­vi­ma vo­de, pa sam plo­vak od 1,5 g od­mah za­me­nio za ve­ći, no­si­vo­sti 2 g. Po­sle de­se­tak upe­ca­nih ke­de­ra do­bio sam pr­vu bo­dor­ku, te­šku oko 150g, od­mah za njom i dru­gu... za ne­što ma­nje od sa­ta uhva­tio sam dva­de­se­tak baš krup­nih, od ko­jih su naj­ve­će ima­le i pre­ko 300 g.

../../Content/blogPhotos/20160723_170014.jpg

Ali iako vo­lim da pe­cam bo­dor­ku, na Pa­vlov­ce sam do­šao sa na­me­rom da lo­vim krup­nu de­ve­ri­ku, pa ni ve­o­ma le­pim bo­dor­ka­ma ni­sam bio za­do­vo­ljan. Pri­me­tio sam da ve­ćim je­din­ka­ma, ko­je sam pri­hva­tao me­re­do­vom, iz usta is­pa­da še­će­rac, ko­ji ni­sam šte­deo pri pra­vlje­nju pri­ma­me, te sam od­lu­čio da pre­o­sta­lu ko­li­či­nu hrane pro­se­jem i tako iz­ba­cim sko­ro sav še­će­rac, a da osta­vim tek po­ne­ko zr­no i da­vlje­ne cr­ve. Po­tom sam kup-ki­tom ba­cao što čvr­šće steg­nu­te ku­gle, ka­ko pri pro­pa­da­nju ne bi pra­vi­le trag, ko­ji ke­der ume da pra­ti sve do dna, do kog sam spu­štao udi­cu, a uz sva­ku ku­glu sam u »šo­lju« do­da­vao i po ma­lo ži­vih cr­va. 

../../Content/blogPhotos/20160723_163207(2).jpg

Te pro­me­ne uro­di­le su plo­dom već po­sle po­la sa­ta i po­čeo sam da uži­vam u kla­sič­nom iz­di­za­nju plov­ka, na­kon kog sam va­dio de­ve­ri­ke, uglav­nom te­ške oko 600 g. I da­lje je bi­lo ke­de­ra, pa sam sta­vljao ne­što ve­ći ma­mac od onog ka­kav ina­če ko­ri­stim pri pe­ca­nju de­ve­ri­ke, ne bi lig ga sit­ni na­pa­sni­ci što te­že ošte­ti­li to­kom pro­pa­da­nja. Naj­bo­lje se po­ka­za­la kom­bi­na­ci­ja 3-4 cr­vi­ća i jed­ne tan­ke gli­ste, ali sam do­sta ri­ba upe­cao i na či­stih 5-6 cr­vi­ća ili na dve tan­ke gli­ste. Ka­da bih sta­vio še­će­rac na udi­cu, če­kao sam ma­lo du­že na tr­zaj, ali bih go­to­vo sva­ki put uhva­tio ka­pi­tal­nu bo­dor­ku, od oko 300 g ili čak i vi­še, ka­kva se ret­ko gde kod nas mo­že na­ći u to­li­kim ko­li­či­na­ma

../../Content/blogPhotos/20160723_160852.jpg

DU­BI­NU SAM PO­DE­SIO TA­KO da mi udi­ca i zad­njih 5-6 cm pred­ve­za bu­du na dnu, a ako se ne­ko­li­ko mi­nu­ta ni­šta ne bi de­ša­va­lo, bla­go bih iz­di­gao plo­vak, za tri­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra iz­nad dna i po­tom bih ga opet po­la­ko spu­stio (tak­mi­ča­ri tu pre­zen­ta­ci­ju zo­vu »lift«), što mi je do­no­si­lo le­pu de­ve­ri­ku go­to­vo sva­ki put kad mo­je po­i­gra­va­nje ne bi pri­me­tio ne­ki ka­u­gler.

To­kom ce­log da­na do­hra­nji­vao sam ma­lim ku­gla­ma u ko­ji­ma je bi­lo ponešto cr­vi­ća, a ri­ba je od­lič­no re­a­go­va­la na pri­ma­mu (što po pra­vi­lu zna­či da bi na­kon po­la sa­ta bez do­hra­nji­va­nja sko­ro si­gur­no oti­šla). Na šta­pu sam imao i ne­ko­li­ko ve­li­kih ri­ba, ve­ro­vat­no krup­nih ša­ra­na, ko­ji su bez ve­ćih pro­ble­ma ki­da­li ve­o­ma fi­ne si­ste­me, na­me­nje­ne is­klju­či­vo de­ve­ri­ki i bo­dor­ki, dok se na ja­če si­ste­me, na ko­ji­ma su bi­li de­blja gu­mi­ca, de­blji naj­lon i ja­ča udi­ca, ni­je javilo ni­šta krup­ni­je, iako sam i njih po­vre­me­no for­si­rao. 

../../Content/blogPhotos/20160723_155136.jpg

Moj pr­vi bo­ra­vak na ovoj aku­mu­la­ci­ji je pro­šao ve­o­ma uspe­šno, a ulov ko­ji sam ostva­rio pre­va­zi­šao je sva mo­ja oče­ki­va­nja. Do­sta ulo­vlje­nih de­ve­ri­ka od 400 g do jednog kg, mno­go krup­ne bo­dor­ke i par ve­li­kih ri­ba na šta­pu, uz pr­e­le­pu pri­ro­du, za­i­sta su me osvo­ji­li, pa već raz­mi­šljam o po­nov­nom do­la­sku. 

../../Content/blogPhotos/20160723_153928.jpg
nazad