Bikovi i magla

pisac Pecanje tostolobika na plovakna reci Tisi
pisac Milan Obradović Kalaj
pisac Septembar 2016

Tol­sto­lo­bik je još jed­na od mno­go­broj­nih aloh­to­nih ri­ba ko­ja se akli­ma­ti­zo­va­la u na­šim vo­da­ma. Čak bi se mo­glo re­ći da se pri­mi­la i pre­vi­še do­bro, bu­du­ći da se u mno­gim sre­di­na­ma pre­nam­no­ži­la (mre­sti se ve­o­ma uspe­šno to­kom le­ta, u ve­li­kim rav­ni­čar­skim re­ka­ma i plit­kim sta­ja­ći­ca­ma, ko­je se za­gre­ju na pre­ko 27º C), pa ugro­ža­va do­ma­će vr­ste, pre sve­ga ta­ko što je­de ogrom­ne ko­li­či­ne fi­to- i zoo-plank­to­na, osnov­ne hra­ne mla­đi svih vr­sta ri­ba, za ko­je on­da ne osta­je do­volj­no ta­mo gde »bik« pre­vla­da. 

../../Content/blogPhotos/11.JPG

Tol­sto­lo­bika su po­šte­ni ri­bo­lov­ci du­go lo­vi­li sa­mo slu­čaj­no, uglav­nom ta­ko što bi ga ne­ho­ti­ce za­ka­či­li za te­lo pri va­ra­li­ča­re­nju ili dru­gom vi­du ri­bo­lo­va, ali u po­sled­nje dve-tri go­di­ne, na­ro­či­to otka­ko su ma­đar­ski pr­o­iz­vo­đa­či iz­ba­ci­li Tec­hno­plank­ton (bri­ke­te pri­ma­me ko­ja se po­la­ko ota­pa pra­ve­ći ma­glu u vo­di) sve vi­še ko­le­ga ci­lja­no lo­vi ovu vr­stu, ka­ko na sta­ja­ćim vo­da­ma (ba­ra­ma, ka­na­li­ma, ru­kav­ci­ma), ta­ko i na te­ku­ćim, i na plo­vak i du­bin­ski

../../Content/blogPhotos/12.JPG

. To je la­ko ra­zu­mlji­vo, jer je tol­sto­lo­bik vr­lo bor­ben, ve­o­ma br­zo ra­ste i uz to do­sti­že ve­li­ku te­ži­nu (ka­pi­tal­ci mo­gu ima­ti i pre­ko 40 kg), a ka­ko se kre­će u ogrom­nim ja­ti­ma, mo­gu­ći su i ulo­vi od vi­še de­se­ti­na ki­lo­gra­ma dnev­no (za ovu vr­stu, kao i za dru­ge ve­štač­ki une­te, od 2009. go­di­ne ne po­sto­ji kvo­ta dnev­nog ulo­va, već ri­bo­lo­vac mo­že od­ne­ti ko­li­ko god da upe­ca). 

../../Content/blogPhotos/13.JPG

NA UDI­CI JE TOL­STO­LO­BIK IZ­U­ZET­NO bor­ben i ni­je ga ni­ma­lo jed­no­stav­no iz­va­di­ti iz vo­de, na­ro­či­to ako ne ko­ri­sti­mo pri­bor za du­bin­ski ribolov već bo­lo­njez ili štek (ovo dru­go mno­gi tak­mi­ča­ri na­ro­či­to vo­le). 

Pri pe­ca­nju na plo­vak naj­va­žni­je je da na do­bro oda­bra­nom me­stu, na kom zna­mo da ove ri­be ima, sve vreme ba­ca­mo ve­li­ku ko­li­či­nu pri­ma­me, na­pra­vlje­ne ta­ko da u vo­di pra­vi »ma­glu«. Zato, a i ra­di ušte­de, ko­ri­ste se usit­nje­ni i ras­kva­še­ni sta­ri hleb i mle­ko u pra­hu, a osno­va pri­ma­me mo­že bi­ti i ne­ka jef­ti­ni­ja bra­šna­sta hra­na. Ta ma­sa se u vo­di po­la­ko ota­pa, a tol­sto­lo­bi­ci ula­ze u »oblak« i fil­tri­ra­ju ga, pri če­mu če­sto usi­sa­ju i na­šu udi­cu (na ko­ju se naj­če­šće sta­vlja­ju cr­vi­ći – na­i­me, ne­ki spe­ci­ja­li­sti za sport­sko pe­ca­nje ove ri­be tvr­de da se iz ne­kog raz­lo­ga, iako se mi­sli da »bik« udi­cu usi­sa­va slu­čaj­no, znat­no bo­lje pr­o­la­zi ka­da su na njoj cr­vi ne­go ka­da je go­la). Tre­nu­tak ka­da se udi­ca na­đe u ogrom­nim usti­ma ove ri­be pre­po­zna­je se po to­me što plo­vak za­sta­ne, iz­dig­ne se ili jed­no­stav­no ne­sta­ne is­pod po­vr­ši­ne, a bi­lo šta od to­ga da se de­si, tre­ba kon­tri­ra­ti. Ako se udi­ca pri tom za­bo­de u nep­ce tol­sto­lo­bi­ka, a do­volj­no je ve­li­ka, ma­le su šan­se da se tol­sto­lo­bik ot­ka­či, pa uko­li­ko nam pri­bor ni­je slab, ima­mo do­bre šan­se da ga iz­va­di­mo. 

../../Content/blogPhotos/14.JPG

ZA »BI­KA« SE KO­RI­STE NAJ­JA­ČI bo­lo­nje­zi (ozna­ke »strong«), naj­če­šće du­gi od 5 do 7 m (za­vi­sno od du­bi­ne na me­stu pe­ca­nja, da­lji­ne na ko­joj se lo­vi i uslo­va na oba­li), ja­ke ma­ši­ni­ce (naj­če­šće ve­li­či­ne 3.000 ili 4.000 po Shi­ma­nu) sa pre­ci­znom koč­ni­com, osnov­ni naj­lon pr­o­me­ra oko 0,20 mm, pred­ve­zi od 0,18 mm i udi­ce ve­li­či­ne 10–12 (ne­ki ko­ri­ste i ve­će, ma­da ni­je neo­p­hod­no).

../../Content/blogPhotos/15.JPG

Sli­ke ko­je vi­di­te uz ovaj tekst na­či­nje­ne su po­čet­kom sep­tem­bra na Ti­si, ka­da smo re­pre­zen­ta­ti­vac Sr­bi­je u pe­ca­nju na plo­vak Ne­ma­nja Dam­nja­no­vić (vla­snik be­o­gra­da­ske pr­o­dav­ni­ce Pr­o­fis­hing) i ja to­kom jed­nog krat­kog iz­la­ska ima­li so­li­dan ulov tol­sto­lo­bi­ka, ko­ji su u to­li­kom br­o­ju na­va­li­li na na­šu pri­ma­mu da su pot­pu­no ras­te­ra­li be­lu ri­bu. Stoga smo »po­ja­ča­li« si­ste­me na mak­si­mum, i na­u­ži­va­li smo se.

../../Content/blogPhotos/16.JPG

Ima­li smo mno­go ri­ba na šta­pu, a do­sta njih smo i iz­va­di­li iako je bi­lo i ne­ko­li­ko ki­da­nja i po­ne­ko spa­da­nje. Ja sam lo­vio bo­lo­nje­zom Mar­shall Hur­ri­ca­ne od 5 m, t.b. 15–45 g, a Ne­ma­nja je ko­ri­stio štek, te je obe­ćao da će u jed­nom od na­red­nih br­o­je­va, na­kon što se za­vr­ši tak­mi­čar­ska se­zo­na, na­pi­sa­ti tekst o to­me ka­ko se ve­li­ke ri­be pe­ca­ju ovim du­gač­kim šta­po­vi­ma bez ma­ši­ni­ce, što je ve­li­ki iza­zov i za naj­ve­šti­je.

../../Content/blogPhotos/17.JPG
nazad