Čekanje na najveće

pisac Uspešno pecanje deverike na reci Savi kod Beograda
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Jul 2017

Pre od­la­ska na le­to­va­nje, po­sled­njih da­na ju­na, re­šio sam da ma­lo vre­me­na od­vo­jim za tre­ni­ra­nje pe­ca­nja na štek, i to pre po­sla, što je zna­či­lo da mo­ram da oda­be­rem ne­ki te­ren u Be­o­gra­du ili nje­go­voj bli­žoj oko­li­ni. Od ko­le­ga ri­bo­lo­va­ca sam čuo da se na Um­ci (jed­nom od re­tkih me­sta na Sa­vi, bli­zu gra­da, gde ne­ma spla­vo­va) pre­ko da­na uhva­ti po­ne­ki sko­balj, dok se no­ću ja­vlja de­ve­ri­ka, pa sam re­šio da pro­bam da pe­cam baš tu.

../../Content/blogPhotos/20170628_110409.jpg

ČIM SAM PRO­NA­ŠAO slo­bod­no me­sto, na ko­je sam na­me­stio plat­for­mu, vi­deo sam da Sa­va te­če ve­o­ma spo­ro, pa sam re­šio da ne ju­rim sko­ba­lja, ko­ji ret­ko bo­ra­vi u ta­ko mir­noj vo­di, već da pro­bam da pre­va­rim ne­ku de­ve­ri­ku. Sto­ga sam pri­ma­mu ko­ju sam pr­ven­stve­no na­me­nio sko­ba­lju osta­vio u ko­li­ma, a uzeo hra­nu za de­ve­ri­ku, i to Ma­ros Mix XXL De­ver i do­ma­ći Sport­fis­her Big Bre­am Brown. U tu sam me­ša­vi­nu, ima­ju­ći u vi­du da se vo­da je­dva kre­će, do­dao la­ku ze­mlju, ko­ja se po pra­vi­lu ko­ri­sti na sta­ja­ći­ca­ma ili u ova­kvim si­tu­a­ci­ja­ma (dok se pak u br­žem to­ku hra­na me­ša sa te­škom ze­mljom da bi br­že sti­gla na dno i osta­la na že­lje­noj po­zi­ci­ji). Pri­li­kom me­ša­nja pri­ma­me u vo­du sam do­dao teč­nu aro­mu Ma­ros Mix sa mi­ri­som ka­ra­me­le, a u pripremljenu ma­su uba­cio sam oko po­la li­tre cr­vi­ća i sto­ti­nak gra­ma iz­gnje­če­nog ku­ku­ru­za še­ćer­ca. 

../../Content/blogPhotos/20170628_093153.jpg

Ru­kom sam, tri­de­se­tak ce­nti­me­ta­ra ispred plov­ka, ba­cio ne­ko­li­ko ku­gli ve­li­či­ne po­mo­ran­dže, steg­nu­tih tek to­li­ko da ne puk­nu pri uda­ru u po­vr­ši­nu vo­de, a da se ras­tvo­re čim do­dir­nu dno. Par ma­njih ku­gli, bo­ga­ti­jih cr­vi­ći­ma i ku­ku­ru­zom še­ćer­cem, kup-ki­tom sam spu­stio na sam plo­vak. Zbog ma­nje is­ku­snih ko­le­ga na­po­mi­njem da za re­ku pri­ma­mu uglav­nom tre­ba pra­vi­ti ta­ko da bu­de kom­pakt­ni­ja, tj. da se ku­gle mno­go te­že ras­ta­pa­ju, ali je u ovom slu­ča­ju, s ob­zi­rom na mi­ni­mal­no brz pro­tok, sa­svim od­go­va­ra­ju­ća bi­la hra­na ta­kvog ni­voa ras­tre­si­to­sti ka­kvu bi­smo ko­ri­sti­li na je­ze­ri­ma. 

../../Content/blogPhotos/20170628_100711.jpg

Re­šio sam da ne pe­cam na tzv. pun štap (tj. na mak­si­mal­no do­zvo­lje­nu du­ži­nu na tak­mi­če­nji­ma, od 13 m) već bez jed­nog de­la, na 11,5 m, jer je du­bi­na bi­la ista na obe du­ži­ne – oko 3,5 m. Zbog ogra­ni­če­nog vre­me­na otvo­rio sam sa­mo dva top-se­ta, na ko­ja sam sta­vio plov­ke od 1,25 g i 2 g. Već po­sle ne­ko­li­ko za­ba­ča­ja uvi­deo sam da ću bez pro­ble­ma mo­ći da kon­tro­li­šem i ve­o­ma la­gan si­stem od 1,25 g. Ispitao sam son­di­ranjem te­ren i po­de­sio du­bi­nu ta­ko da mi po­sled­njih par cen­ti­me­ta­ra pred­ve­za bu­de na dnu, po­sle če­ga sam na­mam­čio udi­cu sa dva cr­vi­ća i po­čeo da pe­cam.

NA MO­JE ODU­ŠE­VLJE­NJE, već po­sle pet­na­e­stak mi­nu­ta, na­kon spo­rog po­ta­pa­nja plov­ka, uhva­tio sam de­ve­ri­ku te­žu od 400 g, ko­ja mi je pru­ži­la ve­o­ma le­pu bor­bu i uli­la na­du da bih mo­gao da oče­ku­jem vi­še ta­kvih ri­ba, pa sam na­sta­vio da do­hra­nju­jem na sva­kih 15 mi­nu­ta. Ubr­zo sam do­bio još ne­ko­li­ko ri­ba te­ških oko po­la ki­lo­gra­ma, i to spu­šta­ju­ći si­stem di­rekt­no »u ku­gle«. Pro­sek de­ve­ri­ka od pre­ko 500 g ni­je čest za ovaj deo re­ke, pa je mo­je odu­še­vlje­nje bi­lo tim ve­će.

Ima­ju­ći na umu da će ovo pe­ca­nje krat­ko tra­ja­ti zbog mo­jih po­slov­nih oba­ve­za od po­dne­va nada­lje, eksperimentišem sa mamcima i dubinom, tražeći najbolje rešenje. Imao sam ri­bu i na tan­ku gli­stu, kom­bi­na­ci­ju gli­ste i cr­vi­ća, te na me­ša­vi­nu cr­vi­ća ra­znih bo­ja, ali sam naj­ma­nje če­kao na tr­zaj ka­da bi se na udi­ci na­šla dva obič­na be­la ctva ko­jih je ujed­no bi­lo i naj­vi­še u hra­ni. Ta­ko­đe, pri­me­tio sam da sam ulo­vio ne­ko­li­ko krup­ni­jih ri­ba, od po 600-700 g, ka­da sam se još ma­lo »pro­du­bio«, tj. ka­da mi je ceo pred­vez od 20 cm bio na dnu. 

../../Content/blogPhotos/20170628_104758.jpg

RI­BA JE ODLIČNO RE­A­GO­VA­LA na pri­ma­mu, pa sam po­sle sva­ke spu­šte­ne ku­gle imao bar tr­zaj, ali ni­sam sva­ki us­peo i da re­a­li­zu­jem budući da je mamac ve­o­ma oba­zri­vo uzi­ma­la. De­ve­ri­ke su to­li­ko la­ga­no po­ta­pa­le plo­vak i u ne­ko­li­ko na­vra­ta ga isto ta­ko iz­di­za­le da sam mo­rao bro­ja­ti ne­ko­li­ko se­kun­di pre kon­tre ne bi­h li ih sa si­gur­nošću za­ka­čio. Hi­tra reakcija, naime, če­sto je do­no­si­la pro­ma­šaj. Naj­krup­ni­je ri­be sam upe­cao na »če­ka­nje«, tj. za­dr­ža­va­jući plovak na ku­gla­ma ili ma­lo is­pod njih i po de­se­tak mi­nu­ta, dok su ne­što ma­nje ri­be zna­le da uzmu ma­mac u pro­pa­da­nju ili od­mah po is­pra­vlja­nju ve­o­ma fi­nog si­ste­ma, pre­o­sta­log od ne­kog od sko­ra­šnjih tak­mi­če­nja – plo­vak od sa­mo 1,25 g op­te­re­tio sam sa vi­še od 15 sit­nih dra­mli­ja u ni­zu, is­pod ko­jih su se na raz­da­lji­ni od po 15 cm na­la­zi­le još tri ve­o­ma ma­le dra­mli­je. Raz­log za sta­vlja­nje ova­ko ve­li­kog bro­ja sit­nih olov­nih ku­gli­ca je to što se ta­ko po­sti­že što pri­rod­ni­je pro­pa­da­nje mam­ca, pa če­sto baš na ova­kvu mon­ta­žu upe­ca­mo ri­be i pre ne­go što se plo­vak is­pra­vi, tj. pre ne­go što udi­ca pip­ne dno. 

../../Content/blogPhotos/fdfd.jpg

Glav­ni naj­lon mi je imao preč­nik od 0,125 mm, a pred­vez 0,10 mm, dok se u vr­hu šte­ka na­la­zi­la tan­ka gu­mi­ca, pro­me­ra 0,75 mm. Ko­ri­stio sam udi­cu Ga­ma­kat­su 1310 u ve­li­či­ni 15, ali ne bi bi­lo gre­ške ni sa slič­nim udi­ca­ma, kao što su Col­mic N957 i Sa­sa­me Na­ra u slič­nim ve­li­či­na­ma. Za sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti ri­bo­lo­va uhva­tio sam dva­de­se­tak ve­o­ma le­pih de­ve­ri­ka, te­ških od 300 do 700 g, i par bo­dor­ki. To mi se ve­o­ma do­pa­lo, s ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da do Um­ke ne­mam vi­še od 15 mi­nu­ta vo­žnje, pa mi ovo ve­o­ma za­ni­mlji­vo pe­ca­nje  ni­je neo­stvar­lji­vo ni rad­nim da­ni­ma. Stoga je­dva če­kam da ga po­no­vim, čim se vra­tim u Be­o­grad. Sve ri­be ko­je vi­di­te na sli­ka­ma vra­će­ne su na­kon fo­to­gra­fi­sa­nja.

 

../../Content/blogPhotos/20170628_110435.jpg
nazad