Mnogo hrane i mrtvi crvi

pisac Pecanje deverike na jezeru Pavlovci bolonjezom i štekom
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Jul 2017

Ni­sam lju­bi­telj ko­mer­ci­jal­nih re­vi­ra, ali mi se pro­šlo­go­di­šnje pe­ca­nje krup­ne de­ve­ri­ke na je­ze­ru Ku­doš (Pa­vlov­ci) kod Ru­me mno­go do­pa­lo. Re­šio sam za­to da pro­bam da to po­no­vim ove se­zo­ne, čim mi se uka­za­la pri­li­ka, iako sam u me­đu­vre­me­nu od vi­še ko­le­ga, ko­ji su sko­ri­je bi­li ta­mo ali ni­su ostva­ri­li go­to­vo ni­ka­kve ulo­ve be­le ri­be, čuo pri­če da je ona iz­lo­vlje­na i da je ova ve­štač­ka aku­mu­la­ci­ja pre­tvo­re­na u is­klju­či­vo ša­ran­sku vo­du. 

../../Content/blogPhotos/20170715_175757.jpg

Na je­ze­ro sam sti­gao oko osam sa­ti uju­tru, ra­do­stan što su me­te­o­ro­lo­zi po­no­vo pro­ma­ši­li prog­no­zu. Bio je na­ja­vljen jak ve­tar već od ra­nog ju­tra, ali je on izostao, a po­vr­ši­na vo­de bi­la je sa­vr­še­no mir­na, če­mu sam se ob­ra­do­vao jer je to zna­či­lo da ću mo­ći da pe­cam bo­lo­nje­zi­ma, pa sam užur­ba­no otvo­rio dva šta­pa od šest me­ta­ra, zbog te­ži­ne ba­ca­nja do 16 od­no­sno 18 g ide­al­na za pe­ca­nje de­ve­ri­ke. 

../../Content/blogPhotos/20170715_145117.jpg

Vo­đen is­ku­stvom od pro­šle go­di­ne, ka­da mi je ke­der pra­vio ve­li­ke pro­ble­me, re­šio sam da pri­pre­mim pri­hra­nu ona­ko ka­ko bih to ura­dio za pe­ca­nje na re­ci, tj. da je ume­šam ta­ko da bu­de vla­žni­ja i da je do­dat­no ote­žam ze­mljom ne bi li u gor­njem i sred­njem slo­ju vo­de osta­vlja­la što ma­nji trag dok tone. U 4,5 kg su­ve me­ša­vi­ne pri­ma­ma Van den Eynde  Tur­bo Clas­sic i Sport­fis­her Big Bre­am Brown do­dao sam istu ko­li­či­nu te­ške ze­mlje i li­tar cr­vi­ća, od ko­jih je 80 od­sto bi­lo za­le­đe­no, te kon­zer­vu še­ćer­ca. 

../../Content/blogPhotos/20170715_151155.jpg

VE­ĆI­NU CR­VA SAM ZA­LE­DIO, i to iz dva raz­lo­ga. Pr­vi je taj što ži­vi cr­vi svo­jim kre­ta­njem ras­tu­ra­ju ku­gle, pa u vo­di osta­je trag dok hra­na pro­pa­da, što pri­vla­či ke­de­ra. Osim to­ga, bu­du­ći da sam pe­cao na bra­ni je­ze­ra, kraj ko­je je dno ka­me­ni­to, bi­lo je bo­lje da cr­vi bu­du mr­tvi ka­ko se ne bi od­mah za­vu­kli u ka­me­nje, jer on­da ri­ba ne bi mo­gla da ih vi­di i do­hva­ti, pa ne bi ima­li ni­ka­kvog efek­ta.

Ve­ru­jem da se ne­ko­me či­ni da je pri­pre­mlje­na ko­li­či­na hra­ne pre­ve­li­ka, po­go­to­vo za je­zer­ske uslo­ve, ali vo­đen pro­šlo­go­di­šnjim is­ku­stvom, ka­da je ri­ba tra­ži­la kon­stant­no hra­nje­nje, pret­po­sta­vio sam da su ko­le­ge ko­je su pret­hod­nih ne­de­lja lo­še pro­la­zi­le na ovoj vo­di baš u to­me gre­ši­le, te sam re­šio da tu te­o­ri­ju pro­ve­rim na je­di­ni mo­gu­ći na­čin. 

../../Content/blogPhotos/20170715_155855.jpg

Dok sam se ra­spre­mao i pri­pre­mao pri­ma­mu, po­čelo je ipak da du­va, pa sam re­šio da ras­klo­pim i štek ka­ko bih imao sprem­nu al­ter­na­ti­vu u slu­ča­ju da ve­tar bu­de pre­vi­še jak za pe­ca­nje na bo­lo­njez. Na­hra­nio sam dve li­ni­je, i to pr­vu »na vrh šte­ka« (na 13 m), a dru­gu za bo­lo­njez, tj. na ne­kih 20 m, gde je du­bi­na iz­no­si­la oko 5,5 m. Po­čeo sam pe­ca­nje bo­lo­nje­zom, ali vi­še od po­la sa­ta ni­je bi­lo baš ni­ka­kvog de­ša­va­nja, pa sam na­sta­vio sa pri­hra­nji­va­njem. For­si­ra­nje pri­ma­me je uro­di­lo plo­dom i ri­ba je po­la­ko po­če­la da pri­la­zi hra­nje­nom me­stu, pa sam do­bio ne­ko­li­ko ve­o­ma le­pih de­ve­ri­ka, te­ških oko 700 g. No ve­tar je po­sta­jao sve ja­či, pa sam re­šio da pre­đem na štek. Do­hra­nio sam i kra­ću li­ni­ju i tu ubr­zo uhva­tio ne­ko­li­ko jed­na­ko le­pih ri­ba kao na ve­ćoj da­lji­ni. 

../../Content/blogPhotos/20170715_160324.jpg

U NA­RED­NIH NE­KO­LI­KO SA­TI na­iz­me­nič­no sam pe­cao na štek i bo­lo­njez, u za­vi­sno­sti od ja­či­ne ve­tra, i obe­ma teh­ni­ka­ma hva­tao sam krup­ne ri­be (ka­da bih na bo­lo­njez »ve­zao« ne­ko­li­ko pre­ci­zno ba­če­nih ku­gli, ri­ba bi od­re­a­go­va­la po­sle sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta). Du­bi­nu sam za obe va­ri­jan­te pe­ca­nja po­de­sio ta­ko da udi­ca sa­mo do­di­ru­je dno, tj. ka­men. De­ve­ri­ka je naj­bo­lje uzi­ma­la cr­vi­ća, lar­vu (ver de vaz) ili kom­bi­na­ci­ju ova dva mam­ca, a na po­la zr­na še­ćer­ca došlo mi je ne­ko­li­ko ve­o­ma krup­nih bo­dor­ki (od 300-400 g). 

../../Content/blogPhotos/20170715_181628.jpg

Uz kon­stant­no i pre­ci­zno pri­hra­nji­va­nje us­peo sam da upe­cam do­sta de­ve­ri­ka te­ških od 300 do 1.200 g. Ri­ba je od­lič­no ra­di­la to­kom či­ta­vog da­na, iako je ve­tar u ne­ko­li­ko na­vra­ta bi­o to­li­ko jak da se či­ni­lo da ću mo­ra­ti da pre­ki­nem sa pe­ca­njem. Na sre­ću, to se ni­je de­si­lo, ta­ko da sam uži­vao u ve­o­ma do­brom ri­bo­lo­vu, ko­ji mi je po­slu­žio i kao od­li­čan tre­ning za pred­sto­je­ća tak­mi­če­nja.

../../Content/blogPhotos/20170723_120414.jpg
nazad