Krupne deverike i veliki tolstolobik

pisac Pecanje deverike na Tisi kod Knićana
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Avgust 2017

Ba­nat­sko se­lo Kni­ća­nin na oba­li re­ke Ti­se već go­di­na­ma je jed­no od mo­jih omi­lje­nih me­sta za pe­ca­nje na plo­vak. Ra­zno­vr­snost ri­bljeg fon­da je ve­li­ka, jer je ušće Ti­se u Du­nav na sa­mo ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od po­pu­lar­nog ka­me­nja­ra, pa se ov­de mo­gu uspe­šno lo­vi­ti sve vr­ste ko­je na­sta­nju­ju i Du­nav. Upravo to pri­vla­či ve­li­ki broj ri­bo­lo­va­ca iz ce­le ze­mlje, pa se u Kni­ća­ni­nu če­sto mo­gu sre­sti i ko­le­ge iz Ni­ša, Kra­lje­va, Va­lje­va i dru­gih uda­lje­nih gra­do­va. Mno­­štvo lju­di na ma­lom po­te­su je raz­log što sve re­đe od­la­zim u Kni­ća­nin, ali na­kon što su mi dru­ga­ri pre­ne­li da već me­sec da­na na tom te­re­nu ni­ko ni­je pe­cao, zbog (ka­ko ka­žu) ne­ak­tiv­no­sti ri­be, od­lu­čio sam da odem da ipak pro­bam da pre­va­rim ne­ku be­lu ri­bu i tol­sto­lo­bi­ka. 

../../Content/blogPhotos/Untitledffdfd.jpg

NA VO­DI SAM ZA­TE­KAO sa­mo dva ri­bo­lov­ca, ko­ji su tu bo­ra­vi­li već ne­ko­li­ko da­na i uspe­šno hva­ta­li de­ve­ri­ku na fI­der ras­po­re­div­ši šta­po­ve na vi­še od 50 me­ta­ra oba­le, dok na plo­vak ni­su ima­li ulo­va. Re­šio sam da pe­cam na skra­će­ni štek (oko 9 m), pa sam otvo­rio dva top-se­ta (vr­šna de­la). Onaj sa ja­čim si­ste­mom – osnov­nim naj­lo­nom pro­me­ra 0,20 mm, plo­vkom »li­za­li­com« no­si­vo­sti 5 g i pred­ve­zom od 0,18 mm, sa ja­kom udi­com Ga­ma­kat­su 1060N, ve­li­či­ne 10 – na­me­nio sam tol­sto­lo­bi­ku, ko­ga sam ra­ni­je uspe­šno pe­cao na ovom me­stu. Za be­lu ri­bu na­mon­ti­rao sam si­stem sa naj­lo­ni­ma nešto manjeg prečnika – osnov­nim od 0,16 mm i pred­ve­zom Col­mic RBS od 0,145 mm. Za de­ve­ri­ku uglav­nom ko­ri­stim i tanje naj­lo­ne, ali zbog ma­lih to­lsto­lo­bi­ka (te­ških do 2 kg) ko­ji se sve če­šće ovde pe­ca­ju, re­šio sam da sta­vim za ni­jan­su de­blji, ka­ko bih us­peo da iz­va­dim bar po­me­nu­te sit­ni­je pri­mer­ke te bor­be­ne i sna­žne ri­be. Na ovom si­ste­mu bi­la je li­za­li­ca od 4 g, ko­ju sam ote­žao olov­nom »su­zom« od 3 g, a još je­dan gram sam do­dao u sit­nim dra­mli­ja­ma, od ko­jih sam na­pra­vio dve gru­pa­ci­je, i to jed­nu kod »su­ze«, a dru­gu tri­de­se­tak ce­nti­me­ta­ra ni­že, iz­nad sa­mog pred­ve­za

../../Content/blogPhotos/20170811_082520.jpg

PRI­MA­MU SAM ZA­MI­SLIO ta­ko da ci­ljam de­ve­ri­ku i dru­gu be­lu ri­bu, ali da ona isto­vre­me­no bu­de la­ga­na i pra­vi trag u vo­di, pa da bu­de za­ni­mlji­va i to­lsto­lo­bi­ku, ako ga bu­de u tom de­lu. Po­me­šao sam po­ve­li­ku ko­li­či­nu – dve ke­se (ukup­no 5 kg) do­ma­ćeg Sport­fis­her Big Bre­am Brown i dve ke­se (zbirno 2 kg) Carp Zo­om Bu­sa (ta po­slednja reć na ma­đar­skom zna­či »tol­sto­lo­bik«), a on­da sam toj ma­si do­dao 2 kg la­ke ze­mlje, kon­zer­vu se­ćer­ca i li­tar cr­vi­ća, od ko­jih sam oko 90 % pret­hod­no »uda­vio«, ka­ko se ne bi za­vu­kli u ka­me­nje ka­da pad­nu na dno. Na­kon što sam ba­cio pet ku­gli ve­li­či­ne po­mo­ran­dže, po­čeo sam sa pe­ca­njem.

Vr­lo br­zo uhva­tio sam kru­pa­ti­cu te­žu od 250 g, a od­mah za njom i de­ve­ri­ku od oko po­la ki­lo­gra­ma. Odu­še­vljen što je ri­ba od­mah po­če­la da se ja­vlja, po­či­njem da do­hra­nju­jem ma­njim ku­gla­ma na svakih pet mi­nu­ta i već po­sle sat vre­me­na imam de­se­tak le­pih ri­ba. Ali ri­bo­lov­ci ko­ji su do­šli u me­đu­vre­me­nu do­bi­li su ne­ko­li­ko to­lsto­lo­bi­ka te­ških do dva ki­lo­gra­ma na bo­lo­njez, pa po­vu­čen ti­me me­njam top-set – sta­vljam onaj sa ja­čim si­ste­mom i po­či­njem vi­še da do­hra­nju­jem ka­ko bih i ja pri­vu­kao tol­sto­lo­bi­ka. Vi­še od sata sam to po­ku­ša­vao, ali bez uspe­ha, a za to vre­me mi je sa udi­ce spa­lo vi­še le­pih de­ve­ri­ka (zbog pre­de­be­le gu­mi­ce i ve­li­ke udi­ce), pa sam re­šio da im se vra­tim. 

../../Content/blogPhotos/20170811_143430.jpg

VEĆ U PR­VOM ZA­BA­ČA­JU hva­tam jednu od ne­kih 700 g, ali se on­da de­ša­va baš ono što sam i po­mi­slio da se mo­že do­go­di­ti, iako mi ne od­go­va­ra. Na šta­pu imam ve­li­ku ri­bu, ko­ju sa fi­nim pri­bo­rom ne smem ni da po­ku­šam da po­me­rim. Ne­ko­li­ko mi­nu­ta je tol­sto­lo­bik (ni­sam ni­ma­lo sum­njao da je on) sta­jao na me­stu gde sam ga do­bio, uz bla­ga po­me­ra­nja od sve­ga par me­ta­ra, a ka­da je iz­gle­da pri­me­tio da je za­ka­čen, gu­mi­cu na vr­hu šta­pa raz­vu­kao je vi­še od 30 me­ta­ra, ka dru­goj oba­li. On­da je izašao na po­vr­ši­nu i tek ta­da sam vi­deo da imam posla sa baš ve­li­kim si­vim tol­sto­lo­bi­kom, ka­kvog ni­sam ranije uspe­vao da iz­va­dim na štek, pa mi je bilo sasvim jasno da se ni ovaj ne­će ta­ko la­ko pre­da­ti

../../Content/blogPhotos/20170811_153306.jpg
../../Content/blogPhotos/20170811_155103.jpg

. Za­to »na­šte­ka­vam« ceo štap od 13 m i di­žem ga uvis, pa u vi­še na­vra­ta do­vlačim ri­bu na sa­mo ne­ko­li­ko me­ta­ra od oba­le, ali kao da sva­ki put ka­da proceni da je pre­vi­še bli­zu nje sku­pi sna­gu da opet po­beg­ne maltene pre­ko po­la re­ke. Po­sle vi­še od po­la sa­ta bor­be konačno pri­la­zi oba­li, ali smo od­mah utvr­di­li da ne po­sto­ji šan­sa da sta­ne u moj tak­mi­čar­ski me­re­dov. Srećom, u po­moć pri­sti­že dru­gar ko­ji je pe­cao u bli­zi­ni i do­no­si ve­li­ku ša­ran­sku prihvatnicu, u ko­ju smo us­pe­li da ga ubacimo. 

../../Content/blogPhotos/20170811_155216.jpg

Me­re­nje je pokazalo da je to naj­ve­ća ri­ba ko­ju sam na štek uhva­tio na di­vljoj vo­di, budući da je te­žila 14,5 kg. Oduševili su me udica Col­mi­c N900, veličine 12, koja ni­je uop­šte na­me­nje­na za ova­ko eks­trem­no pe­ca­nje, i naj­lon od 0,145 mm, budući da ni­su po­pu­sti­li pod ta­ko ve­li­kim pri­ti­skom (udica se zabola duboko u ždrelo).

Nakon ovoga sam na­sta­vio uspe­šno da pe­cam de­ve­ri­ku, ko­je je le­po ra­di­la do 14 č, ka­da sam za­vr­šio sa ri­bolovom. Ulov je bio me­šo­vit, kao i uvek na ovom terenu – us­peo sam da uhvatim i ne­ko­li­ko ba­bu­ški od 300-400 g, po par bo­dor­ki i kru­pa­ti­ca, premda je najbrojnija bila meni omiljena deverika, teška od 400 do 800 g, a najviše je bilo onih od oko 600 g. Eks­pe­ri­men­ti­sao sam sa mam­ci­ma, ali naj­vi­še ri­ba sam upe­cao na snop od 4-5 be­lih cr­vi­ća.

Po­pu­lar­ni ka­me­njar je i ovo­ga pu­ta bio dar­ežljiv, pa sam pe­ca­nje za­vr­šio sa bo­ga­tim ulo­vom, zbog čega pla­ni­ram da na njega ponovo dođem narednih dana. Nakon slikanja, be­la ri­ba je vra­će­na u vodu, a tol­sto­lo­bik ni­je.

../../Content/blogPhotos/20170811_155507.jpg
nazad