Sir, crvi, halibut i zemlja

pisac Pecanje krupne mrene na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2017

Ne­dav­nu pa­u­zu iz­me­đu dva tak­mi­če­nja is­ko­ri­stio sam da skok­nem na je­dan dan do Dri­ne, i to na te­re­ne u oko­li­ni Zvor­ni­ka, na ko­ji­ma sam ra­ni­jih go­di­na u ovo vre­me do­bro pro­la­zio pe­ca­ju­ći mre­nu, sko­ba­lja i plo­ti­cu. Po do­la­sku na vo­du pri­me­tio sam da je Dri­na ve­o­ma ni­ska, što je zna­či­lo da mo­ram da pro­na­đem me­sto sa br­žim to­kom ka­ko bih mo­gao da se na­dam ulo­vi­ma krup­ni­jih pri­me­ra­ka. Po­sle kra­će po­tra­ge, na­šao sam baš je­dan ta­kav deo re­ke, gde je du­bi­na ma­lo ma­nja od 2 m, ali na­kon ne­ko­li­ko prob­nih vo­žnji plov­ka uočio sam da se ona ve­o­ma br­zo sma­nju­je, što ne­kad zna i da bu­de do­bro, po­što se upra­vo u toj zo­ni za­dr­ža­va ve­ći deo pri­ma­me i ri­ba u njoj naj­če­šće uzi­ma ma­mac. Re­šio sam da pro­bam da tu pe­cam i pro­ve­rim ho­će li bi­ti ta­ko i u ovom slu­ča­ju, iako vo­žnja, zbog ne­rav­nog dna, ni­je mo­gla da bu­de du­ža od dva­de­se­tak me­ta­ra. 

../../Content/blogPhotos/20170919_152253.jpg

NA OVOM PO­TE­SU KRUP­NE MRE­NE ni­su ret­kost, pa sam od­lu­čio da svo­ju pri­ma­mu pri­mar­no na­me­nim baš nji­ma. Još ra­ni­je sam pe­ca­ju­ći na slič­nim vo­da­ma za­pa­zio da plo­ti­ca ne vo­li ja­ke pri­ma­me i da joj naj­vi­še od­go­va­ra­ju mi­ri­si slič­ni oni­ma ko­je ko­ri­sti­mo za bo­dor­ku. Za sko­ba­lja ko­ri­stim uglav­nom hra­ne na ba­zi si­ra, dok za mre­nu taj ja­ki mi­ris si­ra po­ja­ča­vam. Mre­na to­li­ko vo­li sir da je u Bo­sni, na te­re­ni­ma gde se ona ci­lja­no pe­ca, ko­ma­dić par­me­za­na je­dan od po­pu­lar­ni­jih ma­ma­ca. Gi­ci­ne pri­ma­me World 3000 (od 3 kg) Ri­ver i Mr. Bar­bel – Mre­na (od 1 kg) kva­sio sam vo­dom u ko­ju sam pret­hod­no si­pao Ma­ros Mix teč­nu aro­mu Sajt (sir) i do­dao po­me­nu­toj sme­si ve­li­ku ko­li­či­nu te­ške ze­mlje (6 kg). U pri­bo­ru sam pro­na­šao i Ma­ros Mix ha­li­but pe­le­te, ko­ji ima­ju ve­o­ma ja­ku aro­mu i ko­je mi se već du­go vu­ku u tor­bi, pa sam ih ko­nač­no is­ko­ri­stio ta­ko što sam ih iz­dro­bio i uba­cio u pri­ma­mu. U ovu sme­su do­dao sam i dva li­tra cr­vi­ća i sve to ma­lo vi­še na­kva­sio ne bih li mo­gao da for­mi­ram ve­o­ma ja­ke ku­gle. Za pr­vo hra­nje­nje ba­cio sam 7-8 ku­gli i od­mah sam po­čeo sa pe­ca­njem. 

../../Content/blogPhotos/20170919_142646.jpg

NE­RAV­NO DNO MI JE U VI­ŠE NA­VRA­TA da­va­lo la­žne tr­za­je, ali sam bio upo­ran. Kao i u ve­ći­ni ova­kvih slu­ča­je­va, na hra­nu je pr­vi re­a­go­vao klen, ali ne kru­pan – na po­čet­ku sam uhva­tio ne­ko­li­ko sit­nih, od po sto­ti­nak gra­ma. Upr­kos obil­nom hra­nje­nju, u pr­va dva sa­ta bio sam go­to­vo bez ulo­va. Za­to me­njam du­ži­nu pred­ve­za, pa broj cr­vi­ća na udi­ci, po­ku­ša­vam da ma­lo ko­čim plo­vak, ali ni­šta od to­ga mi ne do­no­si že­lje­ni re­zul­tat. Re­ša­vam za­to da do­dat­no po­ja­čam do­hra­nji­va­nje i tek na­kon to­ga na šta­pu imam pr­vu ri­bu. Iz ja­ke vo­de va­dim ma­nju mre­nu, od 600-700 g, ko­ja je pru­ži­la ve­o­ma do­bar ot­por za svo­ju ve­li­či­nu. 

../../Content/blogPhotos/20170919_143103.jpg

Na­sta­vljam za­to da do­hra­nju­jem i br­zo do­bi­jam još jed­nu, ovo­ga pu­ta te­šku oko ki­lo­gra­ma. Ka­da sam se de­fi­ni­tiv­no uve­rio da ri­ba do­bro re­a­gu­je na pri­ma­mu, po­čeo sam sve vi­še da je hra­nim, a ona je po­sle ne­kog vre­me­na in­ten­ziv­ni­je pro­ra­di­la. Na sva­kih ne­ko­li­ko ba­če­nih ku­gli imao sam po­ne­ko de­ša­va­nje, a na udi­cu sam po­ste­pe­no do­da­vao sve vi­še cr­vi­ća, ta­ko da sam sti­gao do 7-8 ko­ma­da i pri tom hva­tao sve ve­će mre­ne. Po­sle do­brih bor­bi do­bio sam i par pre­le­pih mre­na od pre­ko dva ki­lo­gra­ma. Ve­ći­na ri­ba ja­vlja­la se na me­stu gde su pa­le ku­gle, ali zbi­va­nja je bi­lo i u zo­ni gde se du­bi­na sma­nju­je, no tu je bi­lo i do­sta ne­re­a­li­zo­va­nih tr­za­ja ka­da bi se si­stem »na­su­kao« na šlju­nak. 

../../Content/blogPhotos/20170919_153210.jpg

NA VE­LI­KI SNOP CR­VI­ĆA po­čeo sam da »ma­šim« ri­bu, pa sam po­mi­slio da je mo­žda na pri­ma­mu do­šao i opre­zni sko­balj. Sta­vio sam za­to ma­nju udi­cu i tri cr­vi­ća i u pr­voj vo­žnji imao sko­ba­lja od oko ki­lo­gra­ma, od­mah za­tim i du­plo lak­šu plo­ti­cu, a on­da i još ne­ko­li­ko ma­njih ri­ba. Sto­ga sam se  br­zo vra­tio na sta­ro, na­sta­viv­ši da ju­rim mre­nu sa krup­nim mam­cem.

De­ša­va­lo mi se ra­ni­je da ona do­bro uzi­ma ma­mac ka­da plo­vak bla­go uko­čim u zo­ni hra­ne, ali ovo­ga pu­ta sve ri­be sam upe­cao ka­da je plo­vak išao br­zi­nom to­ka. Ko­ri­stio sam jed­no­sta­van si­stem, sa Pro Fis­hing plov­kom no­si­vo­sti 6 g, ote­ža­nim su­zom te gra­ma­že, is­pod ko­je se na­la­zi­la du­pla vir­bla, po mom mi­šlje­nju oba­ve­zna u ova­ko br­zoj vo­di. Osnov­ni naj­lon bio je de­blji­ne 0,16 mm, dok sam za pred­vez uglav­nom ko­ri­stio mo­no­fil od 0,14 mm, a sa­mo on­da ka­da bih pro­bao da ju­rim sko­ba­lja sta­vljao sam pred­vez od naj­lo­na pro­me­ra 0,12 mm. Udi­ce Ga­ma­kat­su 3310 i 3610 u ve­li­či­ni 12 su mi se od­lič­no po­ka­za­le pri pe­ca­nju mre­ne, bu­du­ći da su bor­be­ne i ja­ke ri­bu bez po­pu­šta­nja dr­ža­le i u ve­o­ma ja­koj vo­di. Za sko­ba­lja sam sta­vljao udi­ce istog pro­iz­vo­đa­ča, sa­mo ne­što ma­nje (ve­li­či­ne 14), i to mo­del 1060. 

../../Content/blogPhotos/20170919_162217.jpg

Za ova­kav ri­bo­lov je po­želj­no da štap bu­de ja­či, pa sam ko­ri­stio pet me­ta­ra dug bo­lo­njez Tu­ber­ti­ni 7705 CC, te­ži­ne ba­ca­nja 30 g, upa­ren sa ma­ši­ni­com Shi­ma­no Stra­dic HG 2500. Dan sam za­vr­šio ve­o­ma za­do­vo­ljan zbog ve­li­kog bro­ja upe­ca­nih ri­ba, od ko­jih su ne­ke te­ži­le i po 2,5 kg. Ci­ljao sam mre­nu pa sam nju i naj­vi­še hva­tao, ali sam pri­me­tio da ima do­sta sko­ba­lja i plo­ti­ce, ko­ji­ma pla­ni­ram da se ozbilj­ni­je po­sve­tim na ne­kom od na­red­nih pe­ca­nja na ovom te­re­nu. Sve ri­be su na­kon fo­to­gra­fi­sa­nja vra­će­ne u vo­du.

../../Content/blogPhotos/20170919_163712.jpg
../../Content/blogPhotos/20170919_152432.jpg
nazad