Mnogo hrane i udavljeni plovak

pisac Zimsko pecanje plotice na Savi kod Umke
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Decembar 2018

Ka­ko sam za ne­de­lju 23. de­cem­bar imao ra­ni­je do­go­vo­ren ru­čak oko 16 č, ni­sam mo­gao da odem na ne­ku da­lju de­sti­na­ci­ju, pa sam re­šio da pro­bam da to pre­pod­ne pro­ve­dem pe­ca­ju­ći bo­lo­nje­zom u Be­o­gra­du. A po­što su go­to­vo ce­lu grad­sku oba­lu oku­pi­ra­li spla­vo­vi, za pe­ca­nje je osta­lo sve­ga ne­ko­li­ko slo­bod­nih me­sta. Čuo sam da kod Bran­ko­vog mo­sta do­bro ra­de no­sa­ra i kru­pa­ti­ca, ali i da je gu­žva ogrom­na, pa sam se upu­tio na dru­go me­sto, ta­ko­đe na Sa­vi, sta­ri­jim ko­le­ga­ma sa Ču­ka­ri­ce zna­nom kao Be­o­gra­do­vo ku­pa­ti­lo, a onim ne­što mla­đim kao »kod Izi­ja« (ka­ko se zo­ve re­sto­ran 1,5 km uz­vod­no od mo­sta pre­ko Ade). To je jed­na od ret­kih lo­ka­ci­ja gde ima ma­lo pro­sto­ra za vo­žnju plov­ka i gde sam ra­ni­jih go­di­na do­bro pro­la­zio ci­lja­no pe­ca­ju­ci sko­ba­lja. Ali po do­la­sku usle­di­lo je ogrom­no raz­o­ča­ra­nje! I tu je po­sta­vljen ve­li­ki splav, i to baš ta­mo gde smo pe­ca­li, pa je ta­ko za ri­bo­lov­ce i to me­sto ot­pi­sa­no.

../../Content/blogPhotos/20181223_152727.jpg

Raz­o­ča­ran, seo sam u ko­la i sa dru­ga­rom Mi­la­nom Iva­ni­ćem kre­nuo ka Um­ci, u na­di da će­mo bar ta­mo mo­ći da za­ba­ci­mo ma­lo ovog da­na ko­ji ni­je do­bro po­čeo. Tu smo ko­nač­no na­šli slo­bod­no me­sto i po­če­li da se ras­pa­ku­je­mo. Da po­sta­vlje­ni splav ne bu­de je­di­no što je po­kva­ri­lo ras­po­lo­že­nje, po­sta­ra­la se ki­ša, ko­ja je upor­no pa­da­la dok smo se pri­pre­ma­li.

IZ IS­KU­STVA STI­CA­NOG ra­ni­jih go­di­na na tom me­stu, zna­li smo da bi tre­ba­lo da pe­ca­mo na ne­kih 20-25 m, gde je du­bi­na ovog pu­ta bi­la ne­što ve­ća od 5 m, što je zna­či­lo da su po­treb­ni bo­lo­nje­zi od 6 m, te sam ras­pa­ko­vao dva Col­mi­ca Fi­u­me, sa t.b. 16 i 18 g. Iako je vo­da te­kla ve­o­ma spo­ro, zbog ve­li­ke du­bi­ne sta­vio sam plo­vak od 6 g i po­čeo sa son­di­ra­njem te­re­na. Pri­me­tio sam da je dno ve­o­ma ne­rav­no, što ni­je do­bro za vo­žnju plov­ka, ali ka­ko ni­smo ima­li iz­bo­ra, mo­ra­li smo da na­hra­ni­mo i poč­ne­mo sa pe­ca­njem.

../../Content/blogPhotos/20181223_132040.jpg

Ko­le­ge fi­de­ra­ši ko­ji su pret­hod­nih da­na pe­ca­li na tom te­re­nu re­kli su mi da se naj­če­šće ja­vlja plo­ti­ca, pa tek po­ko­ja no­sa­ra i sko­balj.  U skla­du sa tim sam pri­ma­mu pri­pre­mio za­me­šav­ši 1 kg hra­ne Sen­sas Gros Gar­dons i 2 kg Sport­fis­her Ri­ver Be­tain, do­dao sam to­me 3 kg te­ške ze­mlje, 0,5 l cr­va i keks u bo­ji. Pre for­mi­ra­nja ku­gli taj miks sam do­dat­no za­mi­ri­sao Van den Eynde Ven­kel adi­ti­vom. Ba­cio sam u star­tu 5-6 po­ve­ćih ku­gli i po­če­li smo sa pe­ca­njem, ali po­sle ne­kog vre­me­na uvi­deo sam da sam i po­red prob­nih za­ba­ča­ja, pri­ma­mu ba­cio na lo­še me­sto. Na­i­me, ku­gle su pa­le tač­no pre ne­kog uz­vi­še­nja na dnu, pa je na me­stu gde je ri­ba tre­ba­lo da se ja­vlja plo­vak po­či­njao da se kri­vi jer je olov­na su­za uda­ra­la o breg. Mo­rao sam da po­no­vim po­čet­no hra­nje­nje, te sam isti broj ku­gli ba­cio 7-8 m niz­vod­ni­je ne­go pr­vog pu­ta.

Po­sle ne­kog vre­me­na, Mi­lan i ja ima­mo »pip­ka­nja« plov­ka, ali ne uspe­va­mo da upe­ca­mo ri­bu, pa kon­sta­tu­je­mo da je na pri­ma­mu pr­vo re­a­go­va­la sit­nu­ri­ja. Da ni­smo bi­li u pra­vu, uve­ri­la nas je le­pa plo­ti­ca od oko 400 g, ko­ju sam ma­lo po­tom ulo­vio baš na me­stu gde su pa­le ku­gle, a ko­ja je ve­o­ma oba­zri­vo uze­la ma­mac.

../../Content/blogPhotos/20181223_130357.jpg

U NA­STAV­KU PE­CA­NJA ki­ša i da­lje ni­je pre­sta­ja­la, a mi smo po­če­li da se ner­vi­ra­mo što ne mo­že­mo da re­a­li­zu­je­mo još uvek ret­ke tr­za­je. Obo­ji­ca smo sma­nji­li udi­ce i sta­vi­li one ve­li­či­ne 14 i 16, na ko­je smo ka­či­li sa­mo po dva cr­vi­ća. To je do­ne­lo re­zul­tat i obo­ji­ca smo uhva­ti­li po ne­ko­li­ko le­pih plo­ti­ca, ali smo na­ža­lost ima­li i do­sta spa­da­nja. Prem­da su udi­ce bi­le ve­o­ma ma­le, ri­ba je ne­ve­ro­vat­no oba­zri­vo uzi­ma­la ma­mac, pa smo od tre­nut­ka kad bi­smo  pri­me­ti­li da ga je po­ku­pi­la pu­šta­li vo­žnju i po 10 m ne bi li skroz po­to­pi­la plo­vak, ko­ji je je­dva vi­rio iz vo­de (plo­vak sam, zbog opre­znog tr­za­ja ri­be, uda­vio ta­ko da je iz­nad vo­de osta­lo sa­mo 0,5 cm od 5 cm, ko­li­ko je du­ga ce­la an­te­na), jer bi­smo sa­mo u tom slu­ča­ju uspe­va­li da je za­ka­či­mo. Pri­me­tio sam, uz to, da je ri­ba bo­lje uzi­ma­la dva cr­va na­vu­če­na ce­lom du­ži­nom na udi­cu ne­go one ko­ji su bi­li pro­bo­de­ni kroz sam kraj i ko­ji su ži­vah­ni­je ra­di­li, ali ka­da su cr­vi skroz na­vu­če­ni, po­treb­no je uda­ri­ti ma­lo ja­ču kon­tru da bi se sma­njio broj spa­da­nja.

../../Content/blogPhotos/20181223_130811.jpg

Ka­ko je vre­me pro­la­zi­lo, vi­de­li smo da se ja­vlja­ju sa­mo plo­ti­ce, pa sam re­šio da po­red tvdih ku­gli, ko­ji­ma smo do­hra­nji­va­li na sva­kih dva­de­stak mi­nu­ta, do­dam i one ko­je će pu­ći pri po­vr­ši­ni vo­de, po­što mi se to ra­ni­je pri pe­ca­nju ove ri­be do­bro po­ka­za­lo. Ras­tre­si­te ku­gle kao da su do­dat­no ak­ti­vi­ra­le plo­ti­cu, pa je po­če­la če­šće da se ja­vlja, a ja sam na po­la pe­ca­nja mo­rao da za­me­šam do­dat­nu ko­li­či­nu pri­ma­me, po­što smo onu ini­ci­jal­nu po­tro­ši­li.

../../Content/blogPhotos/20181223_140656.jpg

SA PRE­STAN­KOM KI­ŠE I BO­LJOM ak­tiv­no­šću ri­be ovo je po­la­ko po­sta­jao je­dan lep dan na vo­di. Po­čeo sam če­šće da do­hra­nju­jem, i to ba­ca­ju­ći na­iz­me­nič­no po jed­nu tvr­du ku­glu sa dve mek­še i obr­nu­to. Ovaj na­čin hra­nje­nja do­veo je do to­ga da ri­be vi­še ni­smo do­bi­ja­li sa­mo na me­sti­ma gde su ku­gle pa­le, već i čak pet­na­e­stak me­ta­ra is­pod hra­ni­li­šta, što je pe­ca­nje uči­ni­lo još za­ni­mlji­vi­jim. Mi­slio sam da zbog ras­tre­si­te pri­ma­me sa­da ri­bu mo­že­mo do­bi­ti i ma­lo iz­nad dna, pa smo to i pro­ba­li, ali bez uspe­ha, ta­ko da smo se br­zo vra­ti­li na po­čet­nu va­ri­jan­tu, u ko­joj je udi­ca to­kom ce­le vo­žnje do­di­ri­va­la dno.

../../Content/blogPhotos/20181223_144802.jpg

I po­red to­ga što je po­sle pod­ne de­fi­ni­tiv­no bi­lo vi­še ri­be, ona je i da­lje ma­mac po­la­ko uzi­ma­la (su­prot­no ne­pi­sa­nom pra­vi­lu da se jat­na ri­ba agre­siv­ni­je hra­ni), pa smo i ta­da ima­li do­sta pro­ma­ša­ja, ali smo se obo­ji­ca na­pe­ca­li ve­o­ma le­pih i bor­be­nih plo­ti­ca, te­ških od 200 do 700 g, ko­je smo sve po­sle sli­ka­nja vra­ti­li na­zad u Sa­vu, oti­šav­ši ku­ći uz za­jed­nič­ki za­klju­čak da smo dan ko­ji je ve­o­ma lo­še po­čeo na kra­ju pre­tvo­ri­li u ve­o­ma us­pe­šan.

../../Content/blogPhotos/20181223_152854.jpg
nazad