Teškom zemljom kroz kedere

pisac Martovske Savke nosare
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Mart 2019

U dru­goj po­lo­vi­ni de­cem­bra pro­šle go­di­ne, na Sa­vi kod Um­ke sam bo­lo­nje­zom uspe­šno pe­cao krup­nu plo­ti­cu. Go­to­vo dva me­se­ca po­sle to­ga, oti­šao sam na isto me­sto, po slič­nom vo­do­sta­ju.

Ka­ko već do­bro po­zna­jem taj te­ren, moj drug Al­bert Nađ i ja ni­smo mo­ra­li da eks­pe­ri­men­ti­še­mo, već smo od­mah pro­ce­ni­li ko­jim će šta­po­vi­ma bi­ti naj­zgod­ni­je lo­vi­ti i ka­kve si­ste­me tre­ba da ko­ri­sti­mo.

../../Content/blogPhotos/20190303_154044.jpg

Ras­klo­pi­li smo bo­lo­nje­ze od šest me­ta­ra i na­pra­vi­li si­ste­me sa ma­lo te­žim fik­snim plov­ci­ma, no­si­vo­sti osam gra­ma, ka­ko bi­smo ih zbog nji­ho­ve du­ži­ne, pri­la­go­đe­ne ve­li­koj du­bi­ni, od pre­ko pet me­ta­ra, mo­gli la­ko za­ba­ci­ti na da­lji­nu od 25 me­ta­ra.

ZA­JED­NO SMO NA­PRA­VI­LI pri­ma­mu, a opre­de­li­li smo se za miks vi­še ku­pov­nih sme­sa; po 1 kg Van den Eynde He­avy Spe­cial i Ri­ver Ace smo uze­li za osno­vu, i do­da­li 2 kg Ma­gic Ba­it Ri­ver Be­ta­i­na, 200 g kek­sa u bo­ji i 0,5 l cr­vi­ća. Po­sle kva­še­nja, ma­si smo pri­sa­je­di­ni­li i 4 kg te­ške ze­mlje, a on­da smo na­pra­vi­li 7-8 ku­gli za po­čet­no hra­nje­nje, ko­je smo ba­ci­li is­pred se­be.

../../Content/blogPhotos/20190303_133826.jpg

Ku­gle ni­smo pre­vi­še ste­za­li, po­što sam na pret­hod­nom pe­ca­nju pri­me­tio da je plo­ti­ca do­bro na njih re­a­go­va­la ka­da bi osta­vlja­le trag to­kom pro­pa­da­nja. Me­đu­tim, već po­sle pr­vog za­ba­ča­ja uvi­deo sam da to ni­je bi­la do­bra ide­ja. Prem­da je bio tek po­če­tak mar­ta, ma­mac ni­je mo­gao da pro­pad­ne do dna od ve­li­kog bro­ja ke­de­ra ko­ji su se na­la­zi­li na po­vr­ši­ni. A ka­ko je vre­me pro­la­zi­lo, či­ni­lo se da ih ima sve vi­še, pa smo sa dva cr­va, na ko­li­ko smo po­če­li da pe­ca­mo, pre­šli na snop od pet ko­ma­da, ne bi li bar ne­ki ostao či­tav dok ne stig­ne do dna. Na taj ve­ći ma­mac us­pe­li smo da uhva­ti­mo par no­sa­ra od oko 300 g, ali smo i da­lje ima­li ve­li­ki broj pro­ma­ša­ja. Po­sle sat vre­me­na ke­de­ra je bi­lo znat­no ma­nje, ali je ri­ba ko­ju smo do­šli da pe­ca­mo ta­ko­đe sla­bo ra­di­la. Ja sam iz­be­ga­vao do­hra­nji­va­nje baš zbog ke­de­ra, ali je bi­lo sve ja­sni­je da bez pri­ma­me ne­će bi­ti ni plo­ti­ce.

../../Content/blogPhotos/20190303_134053.jpg

IZ KO­LA SAM ZA­TO DO­NEO još tri ki­lo­gra­ma te­ške ze­mlje i iz­me­šao je sa pret­hod­no pri­pre­mlje­nom pri­ma­mom, u ko­joj je ze­mlje već bi­lo ko­li­ko i bra­šna­ste hra­ne. Do­dao sam još vo­de i na­pra­vio ta­kvu ma­su da mo­gu da for­mi­ram ve­o­ma tvr­de ku­gle, ka­kve ko­ri­stim ka­da pe­cam na iz­ra­zi­to br­zoj vo­di. A po­što je ov­de Sa­va ve­o­ma spo­ra, do­dao sam ma­lo vi­še cr­vi­ća, ko­ji će tvr­du ku­glu otvo­ri­ti na dnu. Pre ba­ca­nja hra­ne sam ru­ke do­dat­no na­kva­sio i ugla­čao ku­gle ka­ko bih na mi­ni­mum sveo mo­guć­nost ra­si­pa­nja pre pa­da na dno i ta­ko pro­bao da iz­beg­nem do­sad­ne ke­de­re.

../../Content/blogPhotos/20190303_152906.jpg

U TO­ME SAM DE­LI­MIČ­NO us­peo, jer ih je po­sle ovog do­hra­nji­va­nja bi­lo znat­no ma­nje ne­go po­sle pr­vog, ka­da ih se na po­vr­ši­ni oku­pi­lo to­li­ko da su se čak po­ja­vi­li i bu­co­vi, ko­ji su po­če­li da ih ju­re. Iako ni­su bi­le pre­te­ra­no krup­ne, no­sa­re ko­je su sa­da kre­nu­le da se ja­vlja­ju bi­le su ve­o­ma bor­be­ne, pa je bi­lo pra­vo uži­va­nje lo­vi­ti ih fi­nim pri­bo­rom. Vre­me­nom su sve bo­lje re­a­go­va­le na pri­ma­mu, pa smo po­sle par sa­ti do­hra­nji­va­nja Adi i ja po­če­li da ih do­bi­ja­mo u sko­ro sva­koj vo­žnji.

../../Content/blogPhotos/20190303_134153.jpg

Ma­mac su naj­če­šće uzi­ma­le baš na me­stu gde su ku­gle pa­le,  i upr­kos to­me što va­že za vr­stu ko­ja agre­siv­no gri­ze, ovo­ga pu­ta su bi­le ve­o­ma oba­zri­ve. Baš kao i pret­hod­nog pu­ta, ka­da sam pe­cao plo­ti­ce, i sa­da sam do­sta ri­ba ulo­vio da­ju­ći kon­tru u mo­men­tu ka­da bi plo­vak sa­mo us­po­rio, a ne i po­to­nuo. Ali de­ša­va­lo se da ri­ba po ne­ko­li­ko pu­ta pip­ne na udi­ci po­nu­đe­ni za­lo­gaj pre ne­go što ga uzme u usta, pa se br­za­nje ni­je is­pla­ti­lo.

../../Content/blogPhotos/20190303_152906.jpg

KA­DA BI SE KE­DE­RI raz­i­šli, naj­bo­lji ma­mac bi­la su dva be­la cr­va, na ko­ja je i pro­ce­nat re­a­li­za­ci­je bio naj­ve­ći. Naj­bo­lje re­zul­ta­te da­va­lo je za­ba­ci­va­nje si­ste­ma 5-6 m iz­nad hra­ne i ta­kva vo­žnja pri ko­joj bi se si­stem u zo­ni gde je bi­la hra­na kre­tao br­zi­nom to­ka, bez ko­če­nja.

Pre po­čet­ka pe­ca­nja na­dao sam se ulo­vu plo­ti­ca i no­sa­ra, ali ovog pu­ta plo­ti­ce sko­ro da i ni­je bi­lo. Do­bi­li sa­mo ne­ko­li­ko ma­lih (od dve­sto­ti­nak gra­ma) i sli­čan broj kru­pa­ti­ca, ali su ve­o­ma broj­ne no­sa­re, pro­seč­ne te­ži­ne oko 300 g, iz­va­di­le dan. Po­sle fo­to­gra­fi­sa­nja smo svu ri­bu vra­ti­li u vo­du i ta­ko za­vr­ši­li jed­no le­po pe­ca­nje,  ko­je će­mo ubr­zo po­no­vi­ti, ako nam vre­me i vo­do­staj do­zvo­le.

../../Content/blogPhotos/20190303_154125.jpg
nazad