Teška zemlja i sitna rizla

pisac Pecanje mrene i protfiša na Dunavu kod Novog Sada
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2019

Pro­šle se­zo­ne, ne­gde sre­di­nom le­ta, uspe­šno sam pe­cao na Du­na­vu kod No­vog Sa­da. Tu sam se na­šao i po­čet­kom av­gu­sta ove go­di­ne, i prem­da sam ta­da sa­mo na­krat­ko svra­tio, u pro­la­zu, opet sam pro­šao ve­o­ma do­bro. Bi­lo je do­sta ulo­va, ali je na me­ne do­bar uti­sak osta­vi­la i ve­li­ka ra­zno­vr­snost ri­be ko­ja se ja­vlja­la. Za sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti imao sam vi­še plo­ti­ca, no­sa­ra, sko­ba­lja, prot­fi­ša i bo­dor­ki, po ne­ko­li­ko ma­njih mre­na i de­ve­ri­ka, pa čak i jed­nog kle­na.

To mi je bi­lo vi­še ne­go do­volj­no da re­šim da po­no­vo odem na isto me­sto, ovo­ga pu­ta bez žur­be. Za­te­kao sam ve­o­ma ni­zak vo­do­staj, ali to, na­rav­no, ni­je bio raz­log da ne pro­bam da pe­cam, pa sam mon­ti­rao bo­lo­njez od 5 m i ba­cio se na pra­vlje­nje pri­ma­me. Nju sam osmi­slio pre­ma is­ho­du pret­hod­nog pe­ca­nja, pa mi je osno­va bi­la ke­sa hra­ne Sen­sas Gros Gar­dons, ko­joj sam do­dao po jed­nu ke­su pri­ma­ma Ri­ver Be­tain 2000 i Ul­ti­ma­te 15 – obe iz do­ma­ćeg pro­gra­ma Ma­gic Ba­it. Taj miks (ukup­no 4 kg su­ve sme­se) obo­ga­tio sam sa 300 g kek­sa u bo­ji, 0,5 l mr­tvih (uda­vlje­nih) cr­vi­ća i 0,5 l ži­vih, a po­tom sve ote­žao do­da­ju­ći 8 kg te­ške ze­mlje, što je bi­lo neo­p­hod­no jer je vo­da, iako ni­ska, na tom de­lu bi­la vr­lo br­za.

../../Content/blogPhotos/71488904_10220183738326519_9155854244723556352_n.jpg

Odvo­je­no od pri­ma­me, ule­pio sam 1 l cr­vi­ća sa 3 l sit­ne ri­zle, ko­ju sam pret­hod­no oprao od pra­ši­ne. Pri­ma­mu sam po­tom pre­vla­žio, tj. na­kva­sio ne­što vi­še, ka­ko bih mo­gao da for­mi­ram tvr­de ku­gle, a on­da sam na sa­mom po­čet­ku hra­nje­nja ba­cio 6-7 ku­gli na da­lji­nu od 22 do 25 m, da bih ne­po­sred­no na­kon to­ga na isto me­sto ba­cio i dve ku­gle le­plje­nih cr­vi­ća.

OD­MAH SAM PO­ČEO SA pe­ca­njem, ali pr­va ri­ba ja­vi­la se tek po­sle 20-30 mi­nu­ta. Bio je to prot­fiš, ko­ji je ma­mac uzeo znat­no niz­vod­ni­je od me­sta gde su pa­le ku­gle. Ni­je se ni na­da­lje bog­zna šta de­ša­va­lo, tj. u pr­va dva sa­ta ni­je bi­lo zna­čaj­ni­je ak­tiv­no­sti ri­be. Po­sma­tra­ju­ći je­dan ka­men po­kraj ču­var­ke, pri­me­tio sam da je za to krat­ko vre­me otkad sam do­šao vo­da opa­la za ne­kih 6-7 cm.

../../Content/blogPhotos/69349751_10220183739126539_8790554636110004224_n.jpg

Zbog tog pa­da ni­voa i lo­šeg re­a­go­va­nja ri­be na pri­ma­mu, re­šio sam da pot­pu­no pro­me­nim li­ni­ju pe­ca­nja, tj. da iza­đem još da­lje, na ne­kih tri­de­set me­ta­ra, gde je tok još br­ži. Ta­kvi po­te­zi su mi u ne­kim ra­ni­jim pri­li­ka­ma do­ne­li do­bre re­zul­ta­te ka­da je vo­da bi­la u opa­da­nju, pa sam re­šio da to i ovog pu­ta pro­bam. Na no­voj li­ni­ji sam po­no­vio po­čet­no hra­nje­nje, kao da sam do­šao na no­vo me­sto. Već po­sle pr­vog za­ba­ča­ja uvi­deo sam da je plo­vak no­si­vo­sti 4 g, ko­ji sam do ta­da ko­ri­stio, neo­d­go­va­ra­ju­ći, pa sam ga br­zo za­me­nio mo­de­lom istog ob­li­ka ali za dva gra­ma ve­će no­si­vo­sti, ka­ko bih ga bo­lje kon­tro­li­sao.

../../Content/blogPhotos/70173829_10220183739846557_3564201983797624832_n.jpg

Ovo­ga pu­ta ri­ba je od­mah re­a­go­va­la, pa sam uhva­tio još ne­ko­li­ko krup­nih prot­fi­ša. Da sam na­pra­vio do­bar po­tez, po­ka­za­li su mi i sve če­šći tr­za­ji, do ko­jih sam do­la­zio če­stom do­hra­nom. Na sva­kih pet­na­e­stak mi­nu­ta ba­cao sam dve-tri ku­gle pri­ma­me i jed­nu ku­glu le­plje­nih cr­vi­ća, a ja­vlja­nje jed­ne ma­le mre­ne, od oko 400 g, na­go­ve­sti­lo je da bi ri­bo­lov mo­gao bi­ti još za­ni­mlji­vi­ji. Ne­du­go po­sle nje, na šta­pu imam ve­li­ku ri­bu, za ko­ju sam po na­či­nu bor­be pret­po­sta­vio da je ta­ko­đe mre­na, bu­du­ći da je u ja­kom to­ku pru­ža­la ve­li­ki ot­por. Ubr­zo je us­pe­la da se oslo­bo­di, tj. da pre­se­če naj­lon, dr­že­ći se sve vre­me dna pre­kri­ve­nog školj­ka­ma oštrih lju­štu­ra.

../../Content/blogPhotos/71013037_10220183739446547_2707512538328727552_n.jpg

Po­sta­lo je vr­lo pri­met­no da ak­ci­je ima sa­mo u pr­vih ne­ko­li­ko vo­žnji po­sle ba­ca­nja pri­ma­me, a da po­tom sle­de vo­žnje bez tr­za­ja sve do sle­de­ćeg do­hra­nji­va­nja. Prot­fi­ši su bi­li sve krup­ni­ji, ali za raz­li­ku od mre­ne, ko­ja se to­kom bor­be kre­će tik uz dno, oni se od nje­ga vr­lo br­zo odvo­je, pa su u ve­ći­ni slu­ča­je­va po­sle le­pe bor­be za­vr­ša­va­li u ču­var­ki.

PO­ŠTO JE VO­DA U PO­VR­ŠIN­SKOM slo­ju bi­la znat­no br­ža ne­go pri dnu, če­sto mi se de­ša­va­lo da se to­kom vo­žnje i plo­vak od 6 g is­ko­si, pa evi­dent­no ne bih po­gre­šio ni da sam pre­šao na ne­ki od 8 g, ali to ipak ni­sam ura­dio. Si­stem je bio jed­no­sta­van – za »vo­žnju«, sa olov­nom »su­zom« te­ži­ne jed­na­ke no­si­vo­sti plov­ka i du­plom vr­ti­li­com is­pod nje. Osnov­ni naj­lon mi je bio pro­me­ra 0,145 mm. Pe­ca­nje sam po­čeo sa pred­ve­zom du­ži­ne oko 40 cm, de­blji­ne 0,12 mm, a za­vr­šio sa onim preč­ni­ka 0,14 mm.

../../Content/blogPhotos/71253268_10220183742846632_5308923763650199552_n.jpg

Ma­mac su is­pr­va bi­la sa­mo dva cr­vi­ća, ka­da sam pe­cao sa udi­com br. 14, a na kra­ju je to bi­la ru­ža od 4-5 cr­vi­ća, na udi­ci No. 12, pa čak i 10.

Bi­lo je po­treb­no plo­vak za­ba­ci­ti 5-6 me­ta­ra iz­nad me­sta gde su pa­da­le ku­gle, pa ga »uve­sti« u njih što pri­rod­ni­je, tj. bez ko­če­nja. Ri­ba se naj­če­šće ja­vlja­la baš tu gde su ku­gle pa­le, a re­đe de­se­tak me­ta­ra niz­vod­no, gde se du­bi­na sma­nju­je sa 2,2 m (ko­li­ko iz­no­si na de­lu od tač­ke pa­da si­ste­ma u vo­du) na ma­nje od dva me­tra. Ta­ko­đe, va­lja­lo je po­de­si­ti du­bi­nu ta­ko da olov­na su­za što je mo­gu­će du­že bu­de ne­ko­li­ko cen­ti­me­ta­ra iz­nad dna, a da se pred­vez vu­če po nje­mu.

../../Content/blogPhotos/71567439_10220183742286618_4613133628564570112_n.jpg

DAN SAM ZA­VR­ŠIO sa do­sta ulo­vlje­nih prot­fi­ša te­ških od 400 g do 2 kg i par mre­na, od ko­jih je naj­ve­ća me­ri­la 2 kg. Ovaj iz­ve­štaj bi bio znat­no za­ni­mlji­vi­ji da sam us­peo da fi­nim pri­bo­rom  sa­vla­dam još ne­ko­li­ko krup­nih mre­na ko­je sam dr­žao na šta­pu i po de­se­tak mi­nu­ta pre ne­go što bi us­pe­le da me nad­mu­dre, ali su me i za­in­tri­gi­ra­le to­li­ko da po­že­lim da se vra­tim na ovo le­po me­sto. Sva ri­ba je, kao i obič­no, pu­šte­na u vo­du od­mah po­sle fo­to­gra­fi­sa­nja.

../../Content/blogPhotos/70818231_10220183749006786_7968781406446813184_n.jpg
nazad