Mesni crvi za zlatne lepotice

pisac Pecanje plotice iz camca i sa obale na Savi kod mesta Umka
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Novembar 2019

Pret­hod­ne sed­mi­ce, upr­kos mno­gim po­slov­nim oba­ve­za­ma, re­šio sam da sun­ča­ne i to­ple ok­to­bar­ske da­ne is­ko­ri­stim na naj­bo­lji na­čin, pa sam čak dva pu­ta us­peo da iza­đem na Sa­vu, na pe­ca­nje bo­lo­nje­ze teh­ni­kom. Jed­nom sam lo­vio sa oba­le, bli­zu se­la Um­ka, kod Lu­ko­i­lo­ve pum­pe, a ko­ji dan ka­sni­je iz čam­ca, ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra niz­vod­no, kod Ostru­žni­ce.

ME­STO KOD LU­KO­I­LA po­zna­jem do­bro, po­što ga po­se­ću­jem već go­di­na­ma. Kao i mno­ge dru­ge re­ke, i Sa­va se u ovom de­lu znat­no pro­me­ni­la po­sled­njih se­zo­na, pa su sko­ba­lje, ko­je smo tu uvek pe­ca­li po­čet­kom je­se­ni, za­me­ni­le plo­ti­ce. Sa pa­dom tem­pe­ra­tu­re vo­de ov­de po­či­nju da se lo­ve i no­sa­re, dok sko­ba­lja go­to­vo vi­še i da ne­ma. Pr­vih go­di­na ka­da ni­sam uspe­vao da hva­tam sko­ba­lje na tom te­re­nu bio sam pri­lič­no raz­o­ča­ran, ali ot­ka­ko se de­si­la eks­pan­zi­ja plo­ti­ce, opet tu ra­do do­la­zim.

../../Content/blogPhotos/72363796_10220330866924642_8793110674227068928_n.jpg

Pe­ca­nje plo­ti­ca mi je jed­na od omi­lje­nih ak­tiv­no­sti, pa sam slo­bo­dan dan i nad­mu­dri­va­nje sa zlat­nim sav­skim le­po­ti­ca­ma iš­če­ki­vao sa ne­str­plje­njem. Ka­ko se ni­ko ni­je hva­lio uspe­šnim ri­bo­lo­vom pret­hod­nih da­na na ovom de­lu Sa­ve, ri­bo­lo­va­ca go­to­vo da ni­je ni bi­lo, iako je bio vi­kend. Ret­ko sam imao pri­li­ku da na ovom te­re­nu bi­ram me­sto, a sa­da sam se opre­de­lio za jed­no od naj­du­bljih, gde je vi­si­na vo­de­nog stu­ba na pet­na­e­stak me­ta­ra od oba­le bi­la pu­nih pet me­ta­ra. Zbog te ve­li­ke du­bi­ne sam re­šio da pe­cam bo­lo­nje­zom od šest me­ta­ra, ali ne ko­ri­ste­ći ve­li­ki plo­vak, za ka­kav bi se po pra­vi­lu tre­ba­lo od­lu­či­ti u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji, već ma­nji, od sa­mo 4 g, po­što sam pri­me­tio da vo­da ve­o­ma spo­ro te­če.

../../Content/blogPhotos/72467118_10220330867844665_4128495944155004928_n.jpg

SI­STEM SAM NA­PRA­VIO ta­ko da ma­mac što pri­rod­ni­je pro­pa­da, po­sta­vlja­ju­ći glav­no ote­ža­nje (su­zu od 3 g) na oko 40 cm iz­nad ma­le vr­ti­li­ce, po­red ko­je su se na­la­zi­le još dve dra­mli­ji­ce. Te dve ma­le dra­mli­je do­bro do­đu u slu­ča­ju da ri­ba poč­ne da iz­di­že ma­mac, što je če­sto slu­čaj sa plo­ti­com. Ka­da je glav­no ote­ža­nje tik uz vr­ti­li­cu, de­ša­va se da ri­ba ose­ti ot­por i da is­plju­ne ma­mac pre ne­go što stig­ne­mo da ade­kvat­no re­a­gu­je­mo, a ka­da su do­le sa­mo dve ma­le dra­mli­je, plo­ti­ca ih i ne re­gi­stru­je, a mi ima­mo do­bru in­di­ka­ci­ju na an­te­ni plov­ka. I ovo­ga pu­ta osta­vio sam ne­što du­ži pred­vez, od oko 40 cm, de­blji­ne 0,12 mm, na či­ji sam kraj  ve­zao udi­cu Col­mic N 957, ve­li­či­ne 16.

../../Content/blogPhotos/72590771_10220411086850090_6608720153209208832_n.jpg

Pri­ma­ma Van den Eynde Su­per­ro­ach bi­la je osno­va mog mik­sa za taj dan. Do­dao sam joj do­ma­će hra­ne Ma­gic Ba­it Black Win­ner i MB U15, ne­što kek­sa u bo­ji i 0,5 l cr­vi­ća, a sve sam to po­tom po­me­šao sa 5 kg te­ške ze­mlje. Ku­gle ve­li­či­ne po­mo­ran­dže (ko­jih sam u star­tu ba­cio šest) zbog mir­ne vo­de ni­sam pre­vi­še sti­skao.

NA BA­ČE­NU PRI­MA­MU NAJ­PRE je od­re­a­go­va­la sit­na ri­ba, tj. oma­nja de­ve­ri­ka i bo­dor­ka, dok na po­čet­ku plo­ti­ce ni­je bi­lo. Udi­cu na­mam­če­nu sa dva ili tri cr­vi­ća u na­red­nih tri­de­set mi­nu­ta uzi­ma­la je sa­mo sit­než. Tek po­sle tre­ćeg hra­nje­nja ja­vi­la se i pr­va le­pa plo­ti­ca, te­ška oko 400 g. Ubr­zo za­tim uhva­tio sam još ne­ko­li­ko je­din­ki slič­ne te­ži­ne, ali iz­me­đu njih i do­sta sit­ne ri­be. Re­šio sam za­to da pro­me­nim na­čin hra­nje­nja, pa sam ume­sto ne­ko­li­ko ve­za­nih ku­gli ba­cao tek po jed­nu, i to sti­snu­tu sa­mo jed­nom ru­kom ne bi li pra­vi­la trag to­kom pro­pa­da­nja.

U star­tu sam lo­vio ta­ko da mi udi­ca bu­de tik uz dno, pa sam naj­pre sma­njio du­bi­nu za pet­na­e­stak cen­ti­me­ta­ra, a ka­sni­je za još to­li­ko. To mi je do­ne­lo ma­nje tr­za­ja, ali su sve ri­be ko­je su se ja­vlja­le bi­le plo­ti­ce, što mi je i bio cilj.

../../Content/blogPhotos/72644800_10220330867324652_1391591445676163072_n.jpg

Ri­bu sam pri­ma­mom kon­stant­no za­dr­ža­vao na me­stu i pod­sti­cao na uzi­ma­nje mam­ca, ali oko po­dne­va se Sa­va pre­tvo­ri­la u je­ze­ro, pot­pu­no pre­stav­ši da te­če. Ta­da je ri­ba sve ma­nje tr­za­la, bez ob­zi­ra na mo­je kon­stant­no pri­hra­nji­va­nje. Tek na­kon što sam pre­šao na pred­vez od tan­kog flu­o­ro­kar­bo­na, de­blji­ne 0,10 mm, i na udi­cu po­čeo da sta­vljam sa­mo po jed­nog cr­va, uspe­vao sam da pre­va­rim po­ne­ku plo­ti­cu, ali ona i da­lje ni­je ra­di­la onim pre­po­dnev­nim tem­pom. Ali sve u sve­mu bi­lo je to jed­no le­po pe­ca­nje, sa do­sta uhva­će­nih plo­ti­ca te­ži­ne od 200 do 600 g, ko­je sam sve vra­tio u vo­du po­sle sli­ka­nja.

U NA­RED­NOM IZ­LA­SKU sam opet lo­vio na bo­lo­njez, ali ovo­ga pu­ta iz čam­ca. Ide­ja mi je bi­la da se pr­ven­stve­no po­sve­tim plo­ti­ci, ali sam se po­taj­no na­dao mre­na­ma, po­što sam ih na me­stu na kom sam za­mi­slio da pe­cam pret­hod­nih go­di­na, če­ka­ju­ći so­ma, go­to­vo uvek do­bi­jao po ne­ko­li­ko. Pri­ma­ma je bi­la ista kao ne­ki dan ra­ni­je, sa­mo ovo­ga pu­ta sa du­plo vi­še cr­vi­ća, a si­stem sli­čan, ali sa­da sa kli­znim plov­kom od 6 g, po­što je du­bi­na na sre­di­ni re­ke, gde sam usi­drio ča­mac, iz­no­si­la 8 m.

../../Content/blogPhotos/72779447_10220411095210299_7666067515809726464_n.jpg

Pri­ma­mu sam ovo­ga pu­ta ma­lo vi­še na­kva­sio ka­ko bih for­mi­rao ma­lo »ja­če« (čvr­šće) ku­gle, po­što je vo­da bi­la ne­što br­ža i du­blja ne­go na pret­hod­nom pe­ca­nju. Po­sle ma­nje od dva­de­set mi­nu­ta, na mo­ju ra­dost, do­la­zi mi na udi­cu ma­nja mre­na, od oko 200-300 g, baš na me­stu gde su pa­le ku­gle. Da sam na pra­voj po­zi­ci­ji, do­dat­no sam se uve­rio ka­da sam u na­red­nih 10 za­ba­ča­ja uhva­tio još pet je­din­ki. Još ne­ko vre­me sam po­ku­ša­vao da upe­cam ne­ku vred­nu pa­žnje, ali je na hra­ni bi­lo to­li­ko mre­ni­ca te­ških od 200 do 400 g da ne ve­ru­jem da bi od njih ne­ka ve­ća us­pe­la da do­đe na red sve i da je bi­la tu.

../../Content/blogPhotos/72997015_10220411092050220_968814836655849472_n.jpg

PO­ČEO SAM ZA­TO DA HRA­NIM ma­lo ras­tre­si­ti­jom pri­ma­mom i da plo­vak pu­štam i po 15 m is­pod hra­ne, uz bla­go sma­nji­va­nje du­bi­ne. Ta­kav pri­stup br­zo mi je do­neo pr­ve plo­ti­ce, pa sam na­sta­vio u istom rit­mu, na šta je ri­ba re­a­go­va­la sve in­ten­ziv­ni­je uzi­ma­ju­ći ma­mac, a ob­ra­do­va­lo me je i to što je pro­seč­na lov­na te­ži­na bi­la ne­što ve­ća ne­go u pret­hod­nom iz­la­sku. Ovo­ga da­na je pro­sek bio oko 500 g, a ulo­vio sam i ne­ko­li­ko je­din­ki te­ških pre­ko ki­lo­gra­ma, ko­je su mi pri­u­šti­le pra­vo za­do­volj­stvo to­kom za­ma­ra­nja.

Sve u sve­mu, ova dva pe­ca­nja pam­ti­ću po le­pim i bor­be­nim plo­ti­ca­ma, a na­dam se da će te ri­be na na­šoj Sa­vi bi­ti sve vi­še iz go­di­ne u go­di­nu.

../../Content/blogPhotos/72253453_10220330870084721_5526186681478152192_n.jpg
nazad