Babuške iz trske

pisac Pecanje krupne babuške match tehnikom na jezeru Joca
pisac Nemanja Damnjanović
pisac 04.2015

Zbog po­slov­nih oba­ve­za i zdrav­stve­nih pro­ble­ma (ru­ke u gip­su), go­to­vo dva me­se­ca ni­sam iz­la­zio na vo­du, što je kod me­ne iza­zva­lo ta­kvu že­lju za pe­ca­njem ka­kvu ne pam­tim. Za­to sam se sa dru­ga­rom Ne­ma­njom Ar­ga­ki­je­vom, za­čas do­go­vo­rio da ode­mo na je­ze­ro Jo­ca, kod ba­nat­skog se­la Be­lo Bla­to. Ta ve­li­ka sta­ja­ći­ca, po­vr­ši­ne oko 500 hek­ta­ra, po­zna­ta je pre sve­ga po ka­pi­tal­nim štu­ka­ma, ali pru­ža i sjaj­ne mo­guć­no­sti za lov ba­bu­ške, ša­ra­na, amu­ra i raz­ne be­le ri­be.Na vo­du smo stigli ne­ko­li­ko mi­nu­ta po­sle se­dam sa­ti i za­tekli ve­li­ki broj vo­zi­la i ri­bo­lo­va­ca. Lju­ba­zni ču­var nam je re­kao da je pre­ko no­ći do­šlo mno­go ko­le­ga iz su­sed­ne Ru­mu­ni­je, a da ima i do­sta na­ših ri­bo­lo­va­ca, ta­ko da su za­u­ze­ta i sva ure­đe­na me­sta za ri­bo­lov sa oba­le i sve plat­for­me. Pre­o­sta­lo nam je da pe­ca­mo iz čam­ca ili da pro­ba­mo da na­đe­mo ne­­ku po­zi­ci­ju sa koje se ina­če ne lo­vi, pa smo se po­sle kra­ćeg raz­mi­šlja­nja opre­de­li­li za ovo dru­go re­še­nje. Br­zo smo u tr­sci pro­na­šli me­sto ko­je je iz­gle­da­lo sa­vr­še­no i za bo­lo­njez i za meč teh­ni­ku, pa ni­smo mo­gli da ve­ru­je­mo da je slo­bod­no, bu­du­ći da su dru­gde ko­le­ge se­dele mal­te­ne je­dan dru­gom u kri­lu. Ali čim smo se ras­pa­ko­va­li i za­ba­ci­li za pro­bu, shva­ti­li smo za­što je ta­ko. Na udaljenosti od 10 pa sve do 40 m od oba­le, ko­li­ko sam po ja­kom ve­tru mo­gao da za­ba­cim ve­gler, ka­či­li smo ostat­ke oši­ša­ne tr­ske. To nas je ve­o­ma raz­o­ča­ra­lo, no ka­ko ni­smo ima­li iz­bo­ra, re­ši­li smo da osta­ne­mo, pa smo se ba­ci­li na spre­ma­nje pri­hra­ne i si­ste­ma.

../../Content/blogPhotos/IMG_20150416_180336.jpg

OD­LU­ČI­LI SMO SE ZA ME­ŠA­VI­NU domaće primame Magic Bait koju smo zbog iz­u­zet­no krup­ne gra­nu­la­ci­je, 30 mi­nu­ta po­sle pr­vog me­ša­nja  mo­ra­li ponovo da dovlažimo, ko­ja je tek na­kon to­ga po­sta­la ta­man ona­kva ka­kva je tre­ba­lo da bu­de. Za­vr­ši­li smo miks do­da­ju­ći jed­nu kon­zer­vu ku­ku­ru­za še­ćer­ca, pret­hod­no iz­gnje­čenog u si­tu (ka­ko bi bi­la zr­na ma­nja, što se pre­po­ru­ču­je za po­če­tak pro­leć­ne se­zo­ne), i 0,6 l cr­va (od če­ga je po­lo­vi­na bi­la za­le­đe­na). Tu ko­li­či­nu po­de­li­li smo na rav­ne ča­sti i obo­ji­ci je bi­la do­volj­na za ce­lo­dnev­no pe­ca­nje. 

../../Content/blogPhotos/IMG_20150416_180748.jpg

Po­što je moj ime­njak pe­cao na bo­lo­njez, pla­si­rao je pri­ma­mu dva­de­se­tak me­ta­ra od obale, dok sam ja sa meč šta­pom i ve­gle­rom »iza­šao« de­se­tak me­ta­ra da­lje, ali je du­bi­na kod obo­ji­ce bi­la sko­ro ista – tek 0,5 m. Po­sle po­čet­nog hra­nje­nja du­go se ni­šta ni­je de­ša­va­lo, a već smo obo­ji­ca iz­gu­bi­li po ne­ko­li­ko udi­ca na osta­ci­ma ise­če­ne tr­ske, pa smo po­če­li da po­mi­šlja­mo da se ne­će­mo ni upi­sa­ti. Me­đu­tim, on­da sam naj­pre do­bio ne­ko­li­ko ban­da­ra i bo­dor­ki­ca, a na­kon to­ga i ba­bu­šku te­šku pre­ko jed­nog ki­lo­gra­ma, što nam je uli­lo na­du da će ipak bi­ti uspe­ha. Ri­ba je oči­gled­no po­ste­pe­no po­če­la da ula­zi na hra­nu, pa smo sve če­šće do­bi­ja­li iz­u­zet­no krup­ne ba­bu­ške, iako nam je tr­ska, za ko­ju smo non-stop ka­či­li udi­ce, na svim mo­gu­ćim po­zi­ci­ja­ma pra­vi­la ve­li­ke pro­ble­me. 

../../Content/blogPhotos/IMG_20150416_170951.jpg

Za­to smo u jed­nom mo­men­tu po­ku­ša­li da neznatno sma­nji­mo du­bi­nu, ka­ko bi­smo pe­ca­li iz­nad za­kač­ki, ali smo ta­ko do­bi­ja­li sa­mo sit­ne bo­dor­ke i de­ve­ri­ke od 100-200 g, što nam ni­je bi­lo ni­ma­lo za­ni­mlji­vo, po­što smo vi­de­li da nas na dnu, iz­me­đu osta­ta­ka tr­ske, če­ka­ju ve­li­ke ba­bu­ške. Obo­ji­ca smo br­zo vra­ti­li du­bi­nu na sta­ro i po­mi­ri­li se sa tim da mo­ra­mo gu­bi­ti udi­ce ako že­li­mo da hva­ta­mo ri­be zbog ko­jih smo do­šli. Do­dat­ni pro­blem po­vre­me­no nam je pra­vio ve­tar, ko­ji je du­vao u na­le­ti­ma, u po­je­di­nim tre­nu­ci­ma to­li­ko ja­kim da smo mo­ra­li da od­lo­ži­mo šta­po­ve i da se­di­mo na svo­jim me­sti­ma, po­sma­tra­ju­ći ta­la­se. 

../../Content/blogPhotos/IMG_20150416_165432.jpg

RI­BA SE JA­VLJA­LA TO­KOM  či­ta­vog da­na, ali smo naj­vi­še ko­ma­da do­bi­ja­li ka­da bi se ve­tar umi­rio, pa smo mo­gli da pla­si­ra­mo si­ste­me baš ta­mo gde smo i hra­ni­li. Ri­ba je iz­u­zet­no do­bro re­a­go­va­la na pri­ma­mu obo­ga­će­nu mam­ci­ma, a od­lu­ka da zbog to­ga što smo pe­ca­li u iz­u­zet­no plit­koj vo­di ne hra­ni­mo sva­ki čas, već znat­no re­đe, u se­ri­ja­ma od po ne­ko­li­ko ve­za­nih ku­gli, po­ka­za­la se kao ispravna. Ne­ko­li­ko ve­o­ma krup­nih ba­bu­ški do­bi­li sno na snop od 4-5 cr­vi­ća, ali se kao naj­lov­ni­ji ma­mac po­ka­za­la kom­bi­na­ci­ja gli­ste i dva-tri cr­va.

 

../../Content/blogPhotos/IMG_20150416_164147.jpg

Ukup­no uzev, uprkos ne­vo­lja­ma sa osta­ci­ma tr­ske na dnu i po­vre­me­no oluj­nim ve­trom, na­u­ži­va­li smo se pe­ca­ju­ći krup­ne ba­bu­ške (ve­ći­nom te­ške oko ki­lo­gra­ma) u pre­le­pom am­bi­jen­tu. Sve ko­le­ge ko­je će ova na­ša pri­ča mo­žda pod­sta­ći da na­red­nih da­na kre­nu na Jo­cu mo­že­mo ob­ra­do­va­ti i in­for­ma­ci­jom da je put do je­ze­ra od­lič­no sre­đen, ta­ko da se nji­me po­sle du­gog vre­me­na mo­že bez ika­kvih pro­ble­ma sti­ći svim put­nič­kim auto­mo­bi­li­ma. A da ne bi­ste osta­li bez me­sta i mo­ra­li da se do­vi­ja­te kao mi, naj­bo­lje će bi­ti  da ga pre po­la­ska te­le­fo­nom. 

../../Content/blogPhotos/IMG_20150416_163645.jpg

Ne­ma­nja Ar­ga­ki­jev je pe­cao bo­lo­nje­zom i plov­kom kla­sič­nog (iz­du­že­nog) ob­li­ka za sta­ja­ći­ce, no­si­vo­sti 5 g (po­čeo je sa ma­njim plov­kom, ali je zbog ve­tra mo­rao da ga za­me­ni). Neposredno is­pod glav­nog op­te­re­će­nja – olov­ne su­ze od 4 g, postavio je ve­ću gru­pu dra­mli­ja, a po­sled­nje tri sač­mi­ce, ujed­no naj­sit­ni­je, dva­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra ni­že – tik iz­nad vir­ble Col­mic Mic­ro ve­li­či­ne 22.

Ja sam po­sle po­ku­ša­ja sa ne­što lak­šim ve­gle­rom pre­šao na mo­del od 12 g, ko­ji je po­mo­ću te­gi­ća na dnu te­la plov­ka iz­ba­žda­rio ta­ko da an­te­na vi­ri iz vo­de oko 5 cm. Po­tom je sa tri sit­ne dra­mli­je i du­plom vr­ti­li­com »uda­vio« ve­gler to­li­ko da je iz vo­de vi­ri­lo ma­nje od 1 cm an­te­ne, što je re­la­tiv­no ve­li­ki plo­vak uči­ni­lo ve­o­ma ose­tlji­vim i na naj­ma­nje tr­za­je. Za osnov­ni naj­lon on je ko­ri­stio to­nu­ći Tu­ber­ti­ni Go­ril­la Fe­e­der, pro­me­ra 0,16 mm, ko­ji se od­lič­no po­ka­zao i za meč pe­ca­nje.

Koristili smo pro­ve­re­ne udi­ce Col­mic N500, i to ve­li­či­ne 12, ko­je mo­gu da pri­me i ne­što krup­ni­ji ma­mac (ka­ko bi iz­be­gli do­sad­ne ka­u­gle­re i dru­gu sit­nu ri­bu). One su se ovo­ga pu­ta od­lič­no po­ka­za­le, ta­ko da ba­bu­ške go­to­vo uop­šte ni­su spa­da­le. Pred­ve­zi du­gi oko 25 cm su kod obo­ji­ce bi­li od mo­no­fi­la Col­mic Mi­me­tix preč­ni­ka 0,123 mm. 

nazad