Kugle oko hranilice

pisac Novogodišnje pecanje na Savi kod Beograda
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Decembar 2019

Na po­ziv dru­ga­ra Mar­ka, sa ko­jim sam se tak­mi­čio u pe­ca­nju na plo­vak u mla­đim ka­te­go­ri­ja­ma, do­šao sam u su­bo­tu uju­tru na nje­gov splav na Sa­vi u Ma­ki­šu. Mar­ko je pret­hod­nih da­na u vi­&scaron...

pro fishing blog

Mesni crvi za zlatne lepotice

pisac Pecanje plotice iz camca i sa obale na Savi kod mesta Umka
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Novembar 2019

Pret­hod­ne sed­mi­ce, upr­kos mno­gim po­slov­nim oba­ve­za­ma, re­šio sam da sun­ča­ne i to­ple ok­to­bar­ske da­ne is­ko­ri­stim na naj­bo­lji na­čin, pa sam čak dva pu­ta us­peo da iza­đem na Sa­vu, na pe­ca­nje ...

pro fishing blog

Teška zemlja i sitna rizla

pisac Pecanje mrene i protfiša na Dunavu kod Novog Sada
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2019

Pro­šle se­zo­ne, ne­gde sre­di­nom le­ta, uspe­šno sam pe­cao na Du­na­vu kod No­vog Sa­da. Tu sam se na­šao i po­čet­kom av­gu­sta ove go­di­ne, i prem­da sam ta­da sa­mo na­krat­ko svra­tio, u pro­la­zu, opet sa...

pro fishing blog

Dva crvića na dve dužine štapa

pisac Pecanje bele ribe bolonjezom na Savi kod Beograda
pisac Nemanja Damnjanović
pisac April 2019

Sre­di­nom po­sled­nje sed­mi­ce pred po­če­tak za­bra­ne pe­ca­nja ve­ći­ne ri­bo­lov­no atrak­tiv­nih vr­sta be­le ri­be re­šio sam da is­ko­ri­stim ne­ko­li­ko slo­bod­nih sa­ti po­sle po­sla da se &ra...

pro fishing blog

Teškom zemljom kroz kedere

pisac Martovske Savke nosare
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Mart 2019

U dru­goj po­lo­vi­ni de­cem­bra pro­šle go­di­ne, na Sa­vi kod Um­ke sam bo­lo­nje­zom uspe­šno pe­cao krup­nu plo­ti­cu. Go­to­vo dva me­se­ca po­sle to­ga, oti­šao sam na isto me­sto, po slič­nom vo­do­s...

pro fishing blog

Mnogo hrane i udavljeni plovak

pisac Zimsko pecanje plotice na Savi kod Umke
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Decembar 2018

Ka­ko sam za ne­de­lju 23. de­cem­bar imao ra­ni­je do­go­vo­ren ru­čak oko 16 č, ni­sam mo­gao da odem na ne­ku da­lju de­sti­na­ci­ju, pa sam re­šio da pro­bam da to pre­pod­ne pro­ve­dem pe­ca­ju­ći bo­lo­nje­zom ...

pro fishing blog

Sitan smuđ i krupna štuka

pisac Pecanje štuke i smuđa na Dunavu kod Kovina
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Decembar 2018

Na te­re­ni­ma u oko­li­ni Ko­vi­na pret­hod­nih go­di­na u ovo do­ba do­bro sam pro­la­zio pe­ca­ju­ći smu­đa dži­go­va­njem na ži­vog ke­de­ra, pa sam re­šio da to po­no­vim. Ka­da je vo­da br­za i vi­so­ka...

pro fishing blog

Na hrani i malo niže

pisac Bolonjezom na Drini
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2018

Pro­te­klih go­di­na, po­čet­kom je­se­ni, pre ve­li­kih za­hla­đe­nja, u vi­še sam na­vra­ta do­bro pro­la­zio u lo­vu sko­ba­lja, mre­ne i plo­ti­ce na Dri­ni, na te­re­ni­ma u oko­li­ni Ma­log Zvor­ni­...

pro fishing blog

Odvlačenje kedera, privlačenje plotica

pisac Pecanje bele ribe vožnjom plovka na Dunavu kod Novog Sada
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2018

U No­vi Sad go­di­na­ma če­sto idem ra­di ri­bo­lo­va, ali sko­ro is­klju­či­vo da bih pe­cao na plo­vak, i to na tak­mi­če­nji­ma ra­znih ran­go­va, od pri­ja­telj­skih ku­po­va pa sve do dr­žav­ne li­ge i li­ge za iz­...

pro fishing blog

Svaka vožnja - dešavanje

pisac Pecanje plotice bonjez tehnikom na reci Savi kod Obrenovca
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Septembar 2018

Plo­ti­cu, jed­nu od mo­jih omi­lje­nih ri­ba, ne­mam pri­li­ku če­sto da pe­cam a da pri to­me ne mo­ram da pre­đem po­ve­li­ku ki­lo­me­tra­žu. Za­to se ni­sam ni tre­nut­ka pre­mi­šljao ka­da me je dru­gar Ni­ko&s...

pro fishing blog

Riblje brašno, jagoda i šećerac

pisac Pecanje šarana štek štapom na komercijalnom reviru Živača
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Jun 2018

Kako bih prekratio vreme do isteka lovostaja na većinu riba koje volim da pecam, otišao sam sredinom prošle nedelje do komercijalnog revira Živača, nedaleko od Beograda na kome važi režim „uhvati i pusti“, pa je dozvoljeno loviti i šarana. Na ovu lepu staajaćicu, koja se nalazi na samo dvadesetak minuta vožnje od...

pro fishing blog

Ovde metak, onde džig

pisac Pecanje smuđa na Dunavu, živim mamcima..
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Decembar 2018

U raz­ma­ku od sa­mo ne­de­lju da­na u dva na­vra­ta sam išao na na­šu naj­ve­ću re­ku u po­tra­zi za smu­đem. Pr­vo sam ob­i­šao te­re­ne u oko­li­ni Ko­vi­na, dok sam dru­gi put bio u Ri­to­pe­ku, na de­lu Du...

pro fishing blog

Kočenje i vožnja

pisac Pecanje deverike štekom i bolonjezom na reci Tisi
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Novembar 2017

Gotova je još jedna za mene veoma uspešna takmičarska sezona, koja je i ove godine imala veoma gust raspored, zbog koga mi je nažalost, slobodni ribolov mesecima bio u drugom planu. Zato sam rešio da lepe oktobarske daneiskoristim za još neko “netakmičarsko” pecanje štekom,pa da ga odložim do proleć...

pro fishing blog

Crvi, rizla i duse

pisac Uspešno pecanje skobalja i plotice na reci Drini kod Bajine Bašte
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2017

Je­sen je moj omi­lje­ni pe­riod go­di­ne za pe­ca­nje bo­lo­njez teh­ni­kom na Dri­ni. Pre po­la­ska na ovu pre­le­pu re­ku, i to na deo oko Ba­ji­ne Ba­šte, kon­tak­ti­rao sam s pri­ja­te­ljem Raj­kom Pa­vlo­vi­ćem...

pro fishing blog

Sir, crvi, halibut i zemlja

pisac Pecanje krupne mrene na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2017

Ne­dav­nu pa­u­zu iz­me­đu dva tak­mi­če­nja is­ko­ri­stio sam da skok­nem na je­dan dan do Dri­ne, i to na te­re­ne u oko­li­ni Zvor­ni­ka, na ko­ji­ma sam ra­ni­jih go­di­na u ovo vre­me do­bro pro­la­zio pe­ca­ju...

pro fishing blog

Gužva ispred neravnine

pisac Pecanje skobalja na Dunavu
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Septembar 2017

Ka­da po­sao ne do­zvo­lja­va da ceo dan pro­ve­dem na vo­di, on­da tra­žim ne­ku bli­žu de­sti­na­ci­ju ka­ko bih pe­cao ma­kar ne­ko­li­ko sa­ti. Iz tog raz­lo­ga sam ne­dav­no, na pre­po­ru­ku mla­đeg ko­le­ge Vl...

pro fishing blog

Krupne deverike i veliki tolstolobik

pisac Pecanje deverike na Tisi kod Knićana
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Avgust 2017

Ba­nat­sko se­lo Kni­ća­nin na oba­li re­ke Ti­se već go­di­na­ma je jed­no od mo­jih omi­lje­nih me­sta za pe­ca­nje na plo­vak. Ra­zno­vr­snost ri­bljeg fon­da je ve­li­ka, jer je ušće Ti­se u Du­nav na sa­mo ne­ko­...

pro fishing blog

Mnogo hrane i mrtvi crvi

pisac Pecanje deverike na jezeru Pavlovci bolonjezom i štekom
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Jul 2017

Ni­sam lju­bi­telj ko­mer­ci­jal­nih re­vi­ra, ali mi se pro­šlo­go­di­šnje pe­ca­nje krup­ne de­ve­ri­ke na je­ze­ru Ku­doš (Pa­vlov­ci) kod Ru­me mno­go do­pa­lo. Re­šio sam za­to da pro­bam da...

pro fishing blog

Čekanje na najveće

pisac Uspešno pecanje deverike na reci Savi kod Beograda
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Jul 2017

Pre od­la­ska na le­to­va­nje, po­sled­njih da­na ju­na, re­šio sam da ma­lo vre­me­na od­vo­jim za tre­ni­ra­nje pe­ca­nja na štek, i to pre po­sla, što je zna­či­lo da mo­ram da oda­be­rem ne­ki te­ren u Be­o...

pro fishing blog

Kupanje sa bosanske strane

pisac Pecanje skobalja na reci Drini kod Bajine Bašte
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Februar 2017

Samo najzagriženiji ribolovci, među njima i ja pecaju tokom cele godine,pa i zimi, ali temperatura koja je više od dva meseca bila znatno ispod nule sprečila je većinu nas u redovnim izlascima na vodu. Koliko je bilo hladno najbolje govori činjenica da su dosta dugo pod ledom bile ne samo sve stajaćice u zemlji, već i gotovo sve reke. Dri...

pro fishing blog

Pored granja

pisac Pecanje skobalja na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Decembar 2016

Iako se Kraljevo nalazi na obalama Ibra ,tokom hladnijeg dela godine njegovi žitelji ribolovci,ali i njihove kolege ribolovci iz celog Raškog okruga,masovno hrle na obližnju Zapadnu Moravu koja protiče kraj prigradskog naselja Grdica i u koju se Ibar uliva nizvodno od grada.Na Zapadnoj Moravi puna sezona lova skobalja počinje krajem jesen...

pro fishing blog

Protiv siće i košave na Dunavu

pisac Pecanje smuđa i štuke na Dunavu kod Ritopeka
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Decembar 2017

Umereni porast vode na rekamapo pravilu izaziva veću aktivnost grabljivica.U nadi da će tako biti i ovog puta pre desetak dana smo moj drugar Srđan Vračarić i ja otišli na Dunav kod Ritopeka,sa namerom da ih lovimo na delu terena koji mi je i ranije davao ribe kada je vodostaj kod Beograda bio oko 400cm.Unapred smo se dogovorili da će mo ...

pro fishing blog

Crvići i tvrde kugle

pisac Pecanje krupne mrene na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2016

Drinu u okolini Malig Zvornika sam u poslednjih desetak dana posetio dva puta.Prvi put je ribolov bio uspešan,ali sam zbog veoma lošeg vremena (pre svega zbog jake kise) napravio samo nekoliko fotografija,nedovoljno da bi ilustrovao tekst,pa o tome nisam ni pisao.Na sreću,vreme je pre nekoliko dana poslužili.Nije bilo padavina ,a d...

pro fishing blog

Bikovi i magla

pisac Pecanje tostolobika na plovakna reci Tisi
pisac Milan Obradović Kalaj
pisac Septembar 2016

Tol­sto­lo­bik je još jed­na od mno­go­broj­nih aloh­to­nih ri­ba ko­ja se akli­ma­ti­zo­va­la u na­šim vo­da­ma. Čak bi se mo­glo re­ći da se pri­mi­la i pre­vi­še do­bro, bu­du­ći da se u mno­gim sre­di&s...

pro fishing blog

Sasvim prirodno

pisac Pecanje plotice bolonjezom na reci Uni
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2016

Pro­šlo­go­di­šnje pe­ca­nje na re­ci Uni u Bo­sni osta­vi­lo je ta­kav uti­sak na me­ne da sam bu­kval­no bro­jao da­ne do od­la­ska na isto me­sto. Pre­lep pre­deo i vo­du bo­ga­tu ri­bom po­no­vo sam po­se­tio ...

pro fishing blog

Lift na maloj zaravni

pisac Pecanje krupne deverike i bodorke na jezeru Pavlovci
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2016

U po­tra­zi za vo­dom ko­ja mi ni­je da­le­ko od ku­će i za ko­ju mo­gu br­zo da se spre­mim, opre­de­lio sam se, na pre­po­ru­ku pri­ja­te­lja, za je­ze­ro Pa­vlov­ci kod Ru­me. Iako od Be­o­gra­da do te aku­mu­la­ci­j...

pro fishing blog

Na hrani i dalje od nje

pisac Pecanje skobalja i plotice na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac April 2016

Ne­ko­li­ko da­na pre po­čet­ka lo­vo­sta­ja na sko­ba­lja i plo­ti­cu, moj ko­le­ga Ne­ma­nja Ar­ga­ki­jev i ja kre­nu­li smo na Dri­nu kod Ma­log Zvor­ni­ka sa že­ljom da se na te­re­nu ko­ji obo­ji­ca vo­li­m...

pro fishing blog

Larva na dnu

pisac Pecanje deverike na Gružanskom jezeru
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac April 2016

Gru­žan­sko je­ze­ro, ko­je se na­la­zi na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Knić, jed­na je od omi­lje­nih vo­da ri­bo­lo­va­ca iz Kra­gu­jev­ca, Kra­lje­va, Čač­ka i Gor­njeg Mi­la­nov­ca, ali na nje­ga do­la­ze...

pro fishing blog

Sedić ispred trave

pisac Pecanje bandara sa Savskom jezeru
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Januar 2016

Poslednji lep januarski dan pred najavljeno jače zahlađenje provodio sam na poslu,sve vreme žaleći što nisam uspeo da odem na pecanje i tako iskoristim završetak perioda lepog vremena.U tom razmišljanju prekinuo me je moj drug Srđan Vračarić ,koji je u ribolovačku radnju u kojoj radim došao kako bi kupio neke sitnice ...

pro fishing blog

Puna usta crva

pisac Pecanje mrene i klena na Zapadnoj Moravi
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2015

Je­dan od no­vem­bar­skih vi­ken­da pro­veo sam pe­ca­ju­ći na Za­pad­noj Mo­ra­vi, ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra pre ula­ska u Kra­lje­vo iz prav­ca Be­o­gra­da. Na tim te­re­ni­ma ima mno­go le­pih me­sta za pe&s...

pro fishing blog

U dalekom kanalu

pisac Pecanje mrene, plotice i klena na Velikoj Moravi
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2015

Mi­holj­sko le­to i po­sled­nje le­pe da­ne pred na­ja­vlje­no za­hla­đe­nje is­ko­ri­stio sam za još jedno pe­ca­nje. Bo­jan Ra­jić, dru­gar iz eki­pe za ko­ju se tak­mi­čim po­hva­lio mi se da je ostva­rio so­li­dan ul...

pro fishing blog

Nosati plašljivci

pisac Pecanje skobalja na reci Ibar
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Novembar 2015

Po­čet­kom no­vem­bra, ka­da tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha oset­ni­je opad­nu i mren­ske te­ku­ći­ce se ohla­de, sko­balj po­či­nje in­ten­ziv­ni­je da se hra­ni, što mno­ge lju­bi­te­lje ove pre­le­pe ri­be ...

pro fishing blog

Drinska torpeda

pisac Pecanje krupne mrene na reci Drini
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2015

Bu­du­ći da su me­te­o­ro­lo­zi za taj dan kra­jem ok­to­bra na­ja­vlji­va­li le­po i sun­ča­no vre­me, moj ko­le­ga i ime­njak Ne­ma­nja Ar­ga­ki­jev i ja ni­smo bi­li baš pri­jat­no iz­ne­na­đe­ni ka&sh...

pro fishing blog

Borbe sa bikovima na Tisi

pisac Pecanje tolstolobika, šarana i druge bele ribe
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Oktobar 2015

Ka­da se po­me­ne lov tol­sto­lo­bi­ka, ve­ći­na ri­bo­lo­va­ca po­mi­sli na ve­li­ke tro­kra­ke udi­ce i gra­bu­lja­nje, tj. na kri­vo­lov. Me­đu­tim, ta ri­ba, ko­ja se pr­ven­stve­no hra­ni plank­to­nom, ...

pro fishing blog

Samo kokičar!

pisac Pecanje plotice na reci Uni
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2015

Reka Una u BosnI jedna je od retkih ribolovno zanimljivih tekućica,u regionu na koju do pre neku nedelju nisam imao prilike da pecam.Ali price koje sam čuo o njoj kao i fotografije i video snimci koje sam video delovali su bajkovito,pa sam oberučke prihvatio predlog drugara i kolege po stapu Mladena Grbica,inače vrsnog varaličara,da jedan vikend...

pro fishing blog

Krupna deverika i sitan šaran

pisac Pecanje štekom na jezeru Šelevrenac
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2015

Ka­ko su re­ke na ko­ji­ma naj­če­šće pe­cam (Du­nav, Sa­va i Ti­sa) pr­vih da­na av­gu­sta bi­le vi­so­ke, mut­ne i u da­ljem na­do­la­sku, kao da je po­če­tak pro­le­ća a ne sre­di­na le­ta, re­šio sam da odem n...

pro fishing blog

Mrene na Tamišu!

pisac Štek, lizalica i crvići..
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Jul 2015

Najvećim delom toka kroz našu zemlju Tamiš je spora ravničarska reka ,sa izrazito malim padom.Osetno je brži samo ispod brana gde se stoga masovno okupljaju mnoge ribe,posebno u letnjem periodu,budući da rastvorenog kiseonika,čija je koncentracija zbog visokih temperatura manja nego inače,u uskomešanoj vodi ima znatno vi&sca...

pro fishing blog

Pecanje skobalja, plotice i klena

pisac Bolonjezom na Limu
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Jul 2015

Leto je uveliko trajalo a tog julskog petka kiša nije prestajala.Već sam odustao od ribolova za vikend,ali jedan poziv menja sve.Drugar Danilo Vasojević predložio mi je da krenemo na put dug 300 kilometara,kako bi smo na reci Lim pecali skobalja.Pošto mene u takav ribolov ne treba dvaput zvati,užurbano sam spremio pribor,hranu i ma...

pro fishing blog

Babuške iz trske

pisac Pecanje krupne babuške match tehnikom na jezeru Joca
pisac Nemanja Damnjanović
pisac 04.2015

Zbog po­slov­nih oba­ve­za i zdrav­stve­nih pro­ble­ma (ru­ke u gip­su), go­to­vo dva me­se­ca ni­sam iz­la­zio na vo­du, što je kod me­ne iza­zva­lo ta­kvu že­lju za pe­ca­njem ka­kvu ne pam­tim. Za­to sam se s...

pro fishing blog