Ovde metak, onde džig

pisac Pecanje smuđa na Dunavu, živim mamcima..
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Decembar 2018

U raz­ma­ku od sa­mo ne­de­lju da­na u dva na­vra­ta sam išao na na­šu naj­ve­ću re­ku u po­tra­zi za smu­đem. Pr­vo sam ob­i­šao te­re­ne u oko­li­ni Ko­vi­na, dok sam dru­gi put bio u Ri­to­pe­ku, na de­lu Du­na­va ko­ji znat­no bo­lje po­zna­jem. U oba slu­ča­ja sam se opre­de­lio za pe­ca­nje ži­vim mam­ci­ma, tj. za mu­va­nje na »be­le ke­de­re« (ka­u­gle­re), ali sam no­sio i po­do­sta va­ra­li­ca od me­ke gu­me, iz asor­ti­ma­na raz­li­...

pro fishing blog

Kočenje i vožnja

pisac Pecanje deverike štekom i bolonjezom na reci Tisi
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Novembar 2017

Gotova je još jedna za mene veoma uspešna takmičarska sezona, koja je i ove godine imala veoma gust raspored, zbog koga mi je nažalost, slobodni ribolov mesecima bio u drugom planu. Zato sam rešio da lepe oktobarske daneiskoristim za još neko “netakmičarsko” pecanje štekom,pa da ga odložim do proleća i posvetim se bolonjezu i varaličarcu. Prateci vodostanje, video sam da je Tisa u blagom porastu, posle duže stagnacije, što može veoma dobro da ...

pro fishing blog

Crvi, rizla i duse

pisac Uspešno pecanje skobalja i plotice na reci Drini kod Bajine Bašte
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2017

Je­sen je moj omi­lje­ni pe­riod go­di­ne za pe­ca­nje bo­lo­njez teh­ni­kom na Dri­ni. Pre po­la­ska na ovu pre­le­pu re­ku, i to na deo oko Ba­ji­ne Ba­šte, kon­tak­ti­rao sam s pri­ja­te­ljem Raj­kom Pa­vlo­vi­ćem, ko­ji uvek ima do­bre in­for­ma­ci­je o ak­tiv­no­sti ri­be. Re­kao mi je da se sko­balj još uvek uspe­šno pe­ca na tra­vu, ali da su po­je­din­ci po­če­li da ga hva­ta­ju i na hleb i cr­vi­će, što mi se ve­o­ma svi­de­lo, jer i ...

pro fishing blog

Sir, crvi, halibut i zemlja

pisac Pecanje krupne mrene na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Oktobar 2017

Ne­dav­nu pa­u­zu iz­me­đu dva tak­mi­če­nja is­ko­ri­stio sam da skok­nem na je­dan dan do Dri­ne, i to na te­re­ne u oko­li­ni Zvor­ni­ka, na ko­ji­ma sam ra­ni­jih go­di­na u ovo vre­me do­bro pro­la­zio pe­ca­ju­ći mre­nu, sko­ba­lja i plo­ti­cu. Po do­la­sku na vo­du pri­me­tio sam da je Dri­na ve­o­ma ni­ska, što je zna­či­lo da mo­ram da pro­na­đem me­sto sa br­žim to­kom ka­ko bih mo­gao da se na­dam ulo­vi­ma krup­ni­jih pri­me­ra­ka....

pro fishing blog

Gužva ispred neravnine

pisac Pecanje skobalja na Dunavu
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Septembar 2017

Ka­da po­sao ne do­zvo­lja­va da ceo dan pro­ve­dem na vo­di, on­da tra­žim ne­ku bli­žu de­sti­na­ci­ju ka­ko bih pe­cao ma­kar ne­ko­li­ko sa­ti. Iz tog raz­lo­ga sam ne­dav­no, na pre­po­ru­ku mla­đeg ko­le­ge Vla­di­mi­ra Jan­ko­vi­ća, ko­ji već iz­ve­sno vre­me uspe­šno lo­vi na Du­na­vu bli­zu Ba­taj­ni­ce, oti­šao baš na taj, tri­de­se­tak mi­nu­ta od cen­tra Be­o­gra­da uda­ljen te­ren, na kom se pri tom naj­če­šće ja­vlja sko­balj, je...

pro fishing blog

Krupne deverike i veliki tolstolobik

pisac Pecanje deverike na Tisi kod Knićana
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Avgust 2017

Ba­nat­sko se­lo Kni­ća­nin na oba­li re­ke Ti­se već go­di­na­ma je jed­no od mo­jih omi­lje­nih me­sta za pe­ca­nje na plo­vak. Ra­zno­vr­snost ri­bljeg fon­da je ve­li­ka, jer je ušće Ti­se u Du­nav na sa­mo ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od po­pu­lar­nog ka­me­nja­ra, pa se ov­de mo­gu uspe­šno lo­vi­ti sve vr­ste ko­je na­sta­nju­ju i Du­nav. Upravo to pri­vla­či ve­li­ki broj ri­bo­lo­va­ca iz ce­le ze­mlje, pa se u Kni­ća­ni­nu če­sto mo­gu...

pro fishing blog

Mnogo hrane i mrtvi crvi

pisac Pecanje deverike na jezeru Pavlovci bolonjezom i štekom
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Jul 2017

Ni­sam lju­bi­telj ko­mer­ci­jal­nih re­vi­ra, ali mi se pro­šlo­go­di­šnje pe­ca­nje krup­ne de­ve­ri­ke na je­ze­ru Ku­doš (Pa­vlov­ci) kod Ru­me mno­go do­pa­lo. Re­šio sam za­to da pro­bam da to po­no­vim ove se­zo­ne, čim mi se uka­za­la pri­li­ka, iako sam u me­đu­vre­me­nu od vi­še ko­le­ga, ko­ji su sko­ri­je bi­li ta­mo ali ni­su ostva­ri­li go­to­vo ni­ka­kve ulo­ve be­le ri­be, čuo pri­če da je ona iz­lo­vlje­na i da je ova ve­štač­...

pro fishing blog

Čekanje na najveće

pisac Uspešno pecanje deverike na reci Savi kod Beograda
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Jul 2017

Pre od­la­ska na le­to­va­nje, po­sled­njih da­na ju­na, re­šio sam da ma­lo vre­me­na od­vo­jim za tre­ni­ra­nje pe­ca­nja na štek, i to pre po­sla, što je zna­či­lo da mo­ram da oda­be­rem ne­ki te­ren u Be­o­gra­du ili nje­go­voj bli­žoj oko­li­ni. Od ko­le­ga ri­bo­lo­va­ca sam čuo da se na Um­ci (jed­nom od re­tkih me­sta na Sa­vi, bli­zu gra­da, gde ne­ma spla­vo­va) pre­ko da­na uhva­ti po­ne­ki sko­balj, dok se no­ću ja­vlja de­ve­ri­k...

pro fishing blog

Kupanje sa bosanske strane

pisac Pecanje skobalja na reci Drini kod Bajine Bašte
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Februar 2017

Samo najzagriženiji ribolovci, među njima i ja pecaju tokom cele godine,pa i zimi, ali temperatura koja je više od dva meseca bila znatno ispod nule sprečila je većinu nas u redovnim izlascima na vodu. Koliko je bilo hladno najbolje govori činjenica da su dosta dugo pod ledom bile ne samo sve stajaćice u zemlji, već i gotovo sve reke. Drina je jedna od samo nekoliko naših tekućica koje nisu bile prekrivene ledom, pa smo moj druga Danilo Vasoje...

pro fishing blog

Pored granja

pisac Pecanje skobalja na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Decembar 2016

Iako se Kraljevo nalazi na obalama Ibra ,tokom hladnijeg dela godine njegovi žitelji ribolovci,ali i njihove kolege ribolovci iz celog Raškog okruga,masovno hrle na obližnju Zapadnu Moravu koja protiče kraj prigradskog naselja Grdica i u koju se Ibar uliva nizvodno od grada.Na Zapadnoj Moravi puna sezona lova skobalja počinje krajem jeseni ,kad temperature drastično opadnu a on-najbrojnija riba ove reke-počne aktivno da se hrani.

pro fishing blog

Protiv siće i košave na Dunavu

pisac Pecanje smuđa i štuke na Dunavu kod Ritopeka
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Decembar 2017

Umereni porast vode na rekamapo pravilu izaziva veću aktivnost grabljivica.U nadi da će tako biti i ovog puta pre desetak dana smo moj drugar Srđan Vračarić i ja otišli na Dunav kod Ritopeka,sa namerom da ih lovimo na delu terena koji mi je i ranije davao ribe kada je vodostaj kod Beograda bio oko 400cm.Unapred smo se dogovorili da će mo zabacivati što bliže obali ,i to Srđan silikonske šedove ,a ja prirodni mamac ,tj. kauglera montiranog na u...

pro fishing blog

Crvići i tvrde kugle

pisac Pecanje krupne mrene na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2016

Drinu u okolini Malig Zvornika sam u poslednjih desetak dana posetio dva puta.Prvi put je ribolov bio uspešan,ali sam zbog veoma lošeg vremena (pre svega zbog jake kise) napravio samo nekoliko fotografija,nedovoljno da bi ilustrovao tekst,pa o tome nisam ni pisao.Na sreću,vreme je pre nekoliko dana poslužili.Nije bilo padavina ,a duvao je sasvim blag nizvodni vetar,što je omogućilo meni i mom imenjku Nemanji Argakijevu skoro savršen dan za rib...

pro fishing blog

Bikovi i magla

pisac Pecanje tostolobika na plovakna reci Tisi
pisac Milan Obradović Kalaj
pisac Septembar 2016

Tol­sto­lo­bik je još jed­na od mno­go­broj­nih aloh­to­nih ri­ba ko­ja se akli­ma­ti­zo­va­la u na­šim vo­da­ma. Čak bi se mo­glo re­ći da se pri­mi­la i pre­vi­še do­bro, bu­du­ći da se u mno­gim sre­di­na­ma pre­nam­no­ži­la (mre­sti se ve­o­ma uspe­šno to­kom le­ta, u ve­li­kim rav­ni­čar­skim re­ka­ma i plit­kim sta­ja­ći­ca­ma, ko­je se za­gre­ju na pre­ko 27º C), pa ugro­ža­va do­ma­će vr­ste, pre sve­ga ta­ko što je­de ogrom­ne ko­li­č...

pro fishing blog

Sasvim prirodno

pisac Pecanje plotice bolonjezom na reci Uni
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2016

Pro­šlo­go­di­šnje pe­ca­nje na re­ci Uni u Bo­sni osta­vi­lo je ta­kav uti­sak na me­ne da sam bu­kval­no bro­jao da­ne do od­la­ska na isto me­sto. Pre­lep pre­deo i vo­du bo­ga­tu ri­bom po­no­vo sam po­se­tio pre pet­na­e­stak da­na.

Čim smo sti­gli, po­sle pu­ta du­gog pre­ko 300 km, naš dru­gar Bo­ris, ko­ji ve­o­ma do­bro po­zna­je re­ku, pred­lo­žio nam je ne­ko­li­ko do­brih me­sta za ri­bo­lov, pre­pu­stivši ko­nač­ni iz­bo...

pro fishing blog

Lift na maloj zaravni

pisac Pecanje krupne deverike i bodorke na jezeru Pavlovci
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2016

U po­tra­zi za vo­dom ko­ja mi ni­je da­le­ko od ku­će i za ko­ju mo­gu br­zo da se spre­mim, opre­de­lio sam se, na pre­po­ru­ku pri­ja­te­lja, za je­ze­ro Pa­vlov­ci kod Ru­me. Iako od Be­o­gra­da do te aku­mu­la­ci­je ima oko 60 km, bu­du­ći da se naj­ve­ći deo ide auto-pu­tem Be­o­grad – Za­greb, sti­gli smo za sa­mo tri­de­se­tak mi­nu­ta. Za­tekli smo pre­le­po je­ze­ro ure­đe­nih oba­la i sa do­brim pri­la­zom, a mir­nu po­vr­ši­nu vo­d...

pro fishing blog

Na hrani i dalje od nje

pisac Pecanje skobalja i plotice na Drini kod Malog Zvornika
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac April 2016

Ne­ko­li­ko da­na pre po­čet­ka lo­vo­sta­ja na sko­ba­lja i plo­ti­cu, moj ko­le­ga Ne­ma­nja Ar­ga­ki­jev i ja kre­nu­li smo na Dri­nu kod Ma­log Zvor­ni­ka sa že­ljom da se na te­re­nu ko­ji obo­ji­ca vo­li­mo »is­pi­še­mo« pred za­bra­nu. Na reci smo za­te­kli vo­do­staj znat­no  ve­ći ne­go što smo se na­da­li. Me­sti­ma na ko­ji­ma smo ra­ni­je pe­ca­li ni­je bi­lo mo­gu­će ni pri­ći, pa smo re­ši­li da po­tra­ži­mo ne­ka no­va. Son­di­r...

pro fishing blog

Larva na dnu

pisac Pecanje deverike na Gružanskom jezeru
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac April 2016

Gru­žan­sko je­ze­ro, ko­je se na­la­zi na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Knić, jed­na je od omi­lje­nih vo­da ri­bo­lo­va­ca iz Kra­gu­jev­ca, Kra­lje­va, Čač­ka i Gor­njeg Mi­la­nov­ca, ali na nje­ga do­la­ze i mno­gi lju­bi­te­lji pe­ca­nja iz uda­lje­ni­jih me­sta Sr­bi­je, pa i mi iz Be­o­gra­da če­sto uži­va­mo u ča­ri­ma ove ve­li­ke i le­pe aku­mu­la­ci­je, ko­ju s raz­lo­gom zo­vu šu­ma­dij­skim mo­rem. Ta­ko je bi­lo i po­sled­njih ne­de­l...

pro fishing blog

Sedić ispred trave

pisac Pecanje bandara sa Savskom jezeru
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Januar 2016

Poslednji lep januarski dan pred najavljeno jače zahlađenje provodio sam na poslu,sve vreme žaleći što nisam uspeo da odem na pecanje i tako iskoristim završetak perioda lepog vremena.U tom razmišljanju prekinuo me je moj drug Srđan Vračarić ,koji je u ribolovačku radnju u kojoj radim došao kako bi kupio neke sitnice potrebne za varaličarenje bandara na Adi Ciganliji.

pro fishing blog

Puna usta crva

pisac Pecanje mrene i klena na Zapadnoj Moravi
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2015

Je­dan od no­vem­bar­skih vi­ken­da pro­veo sam pe­ca­ju­ći na Za­pad­noj Mo­ra­vi, ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra pre ula­ska u Kra­lje­vo iz prav­ca Be­o­gra­da. Na tim te­re­ni­ma ima mno­go le­pih me­sta za pe­ca­nje, a mi smo se opre­de­li­li za jed­no na ko­me je re­ka ne­što ši­ra, ali i znat­no pli­ća ne­go sa­mo ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra niz­vod­no.

Pre hra­nje­nja, son­di­ra­njem smo utvr­di­li gde se na­la­ze spru­do­vi, ...

pro fishing blog

U dalekom kanalu

pisac Pecanje mrene, plotice i klena na Velikoj Moravi
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2015

Mi­holj­sko le­to i po­sled­nje le­pe da­ne pred na­ja­vlje­no za­hla­đe­nje is­ko­ri­stio sam za još jedno pe­ca­nje. Bo­jan Ra­jić, dru­gar iz eki­pe za ko­ju se tak­mi­čim po­hva­lio mi se da je ostva­rio so­li­dan ulov na Ve­li­koj Mo­ra­vi u bli­zi­ni Ja­go­di­ne, pa sam od­lu­čio da se za­pu­tim u tom prav­cu ne bih li i sam tu pe­cao bo­lo­njeze teh­ni­kom. Taj deo Mo­ra­ve je po­pu­la­rno ri­bo­lovno odre­di­šte u ovo do­ba  go­di­ne, ...

pro fishing blog

Nosati plašljivci

pisac Pecanje skobalja na reci Ibar
pisac Nemanja Damnjanović
pisac Novembar 2015

Po­čet­kom no­vem­bra, ka­da tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha oset­ni­je opad­nu i mren­ske te­ku­ći­ce se ohla­de, sko­balj po­či­nje in­ten­ziv­ni­je da se hra­ni, što mno­ge lju­bi­te­lje ove pre­le­pe ri­be pro­sto ma­mi na vo­du. Sle­de­ći taj zov, za­pu­tio sam se na Ibar ne­da­le­ko od Kra­lje­va, ka­ko bih sa dru­ga­ri­ma uži­vao pe­ca­ju­ći bo­lo­nje­zi­ma na ovoj in­te­re­sant­noj i le­poj re­ci.

Pr­vih ne­ko­li­ko me­sta na ko­ja...

pro fishing blog

Drinska torpeda

pisac Pecanje krupne mrene na reci Drini
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Novembar 2015

Bu­du­ći da su me­te­o­ro­lo­zi za taj dan kra­jem ok­to­bra na­ja­vlji­va­li le­po i sun­ča­no vre­me, moj ko­le­ga i ime­njak Ne­ma­nja Ar­ga­ki­jev i ja ni­smo bi­li baš pri­jat­no iz­ne­na­đe­ni ka­da nas je u ra­no ju­tro na Dri­ni kod Ma­log Zvor­ni­ka do­če­ka­la tem­pe­ra­tu­ra va­zdu­ha is­pod nu­le i ma­gla ko­ja se di­za­la sa po­vr­ši­ne na­še naj­ve­će i naj­lep­še pla­nin­ske re­ke. Ali to nas ni­je od­bi­lo od na­me­re da za­ga­...

pro fishing blog

Borbe sa bikovima na Tisi

pisac Pecanje tolstolobika, šarana i druge bele ribe
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Oktobar 2015

Ka­da se po­me­ne lov tol­sto­lo­bi­ka, ve­ći­na ri­bo­lo­va­ca po­mi­sli na ve­li­ke tro­kra­ke udi­ce i gra­bu­lja­nje, tj. na kri­vo­lov. Me­đu­tim, ta ri­ba, ko­ja se pr­ven­stve­no hra­ni plank­to­nom, mo­že se pe­ca­ti i na pot­pu­no re­gu­la­ran na­čin, jed­no­kra­kom udi­com za usta. Šta­vi­še, uz pri­me­nu od­go­va­ra­ju­ćeg pri­bo­ra, to ume da bu­de pra­vi sport­ski iza­zov, sa uz­bu­dlji­vim bor­ba­ma, ko­je uko­li­ko se pe­ca na š...

pro fishing blog

Samo kokičar!

pisac Pecanje plotice na reci Uni
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2015

Reka Una u BosnI jedna je od retkih ribolovno zanimljivih tekućica,u regionu na koju do pre neku nedelju nisam imao prilike da pecam.Ali price koje sam čuo o njoj kao i fotografije i video snimci koje sam video delovali su bajkovito,pa sam oberučke prihvatio predlog drugara i kolege po stapu Mladena Grbica,inače vrsnog varaličara,da jedan vikend provedemo plovkareći na terenima oko Prijedora.

pro fishing blog

Krupna deverika i sitan šaran

pisac Pecanje štekom na jezeru Šelevrenac
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Avgust 2015

Ka­ko su re­ke na ko­ji­ma naj­če­šće pe­cam (Du­nav, Sa­va i Ti­sa) pr­vih da­na av­gu­sta bi­le vi­so­ke, mut­ne i u da­ljem na­do­la­sku, kao da je po­če­tak pro­le­ća a ne sre­di­na le­ta, re­šio sam da odem na ne­ko je­ze­ro. Iz­bor je pao na ve­štač­ku aku­mu­la­ci­ju Še­le­vre­nac, ko­ja se na­la­zi ne­da­le­ko od se­la Ma­ra­dik, na ne­kih 55 ki­lo­me­ta­ra od Be­o­gra­da i tri­de­se­tak od No­vog Sa­da. Put do je­ze­ra je do­bar, a či...

pro fishing blog

Mrene na Tamišu!

pisac Štek, lizalica i crvići..
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Jul 2015

Najvećim delom toka kroz našu zemlju Tamiš je spora ravničarska reka ,sa izrazito malim padom.Osetno je brži samo ispod brana gde se stoga masovno okupljaju mnoge ribe,posebno u letnjem periodu,budući da rastvorenog kiseonika,čija je koncentracija zbog visokih temperatura manja nego inače,u uskomešanoj vodi ima znatno više nego u mirnijim zonama.A pošto za ribama idu i ribolovci,rešio sam da i ja dan početkom leta provedem pecajući nizvodno od...

pro fishing blog

Pecanje skobalja, plotice i klena

pisac Bolonjezom na Limu
pisac Nemanja Damnjanovic
pisac Jul 2015

Leto je uveliko trajalo a tog julskog petka kiša nije prestajala.Već sam odustao od ribolova za vikend,ali jedan poziv menja sve.Drugar Danilo Vasojević predložio mi je da krenemo na put dug 300 kilometara,kako bi smo na reci Lim pecali skobalja.Pošto mene u takav ribolov ne treba dvaput zvati,užurbano sam spremio pribor,hranu i mamce.Odredište nam je blizu Priboja,a put je veoma dobar,pa brzo stižemo.Tamo nas čeka prijatelj Almir Kalender,poz...

pro fishing blog

Babuške iz trske

pisac Pecanje krupne babuške match tehnikom na jezeru Joca
pisac Nemanja Damnjanović
pisac 04.2015

Zbog po­slov­nih oba­ve­za i zdrav­stve­nih pro­ble­ma (ru­ke u gip­su), go­to­vo dva me­se­ca ni­sam iz­la­zio na vo­du, što je kod me­ne iza­zva­lo ta­kvu že­lju za pe­ca­njem ka­kvu ne pam­tim. Za­to sam se sa dru­ga­rom Ne­ma­njom Ar­ga­ki­je­vom, za­čas do­go­vo­rio da ode­mo na je­ze­ro Jo­ca, kod ba­nat­skog se­la Be­lo Bla­to. Ta ve­li­ka sta­ja­ći­ca, po­vr­ši­ne oko 500 hek­ta­ra, po­zna­ta je pre sve­ga po ka­pi­tal...

pro fishing blog